Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Så tycker politikerna om framtidens äldreboende

Bohusläningen har ställt fyra frågor till socialnämndens politiker:
1. Flera särskilda boenden har gjorts om till trygghetsboenden. Vad tycker ni om det?
2. En ny boendeform kan komma att införas - mellanboende. Vad tycker ni om det?
3. Utbudet av boenden ska breddas men antalet platser i särskilda boenden ökas inte nämnvärt. Vad tycker ni om det?
4. Hur vill ni att äldreboendena ska se ut?

Stefan Skoglund (S), ordförande

Bild: Lasse Edwartz

1. Så länge det är före detta servicehus som görs om till trygghetsboende är det bra eftersom de som bor där har väldigt olika behov. Nu hamnar de på rätt vårdnivå. Det frigör resurser för att bygga nya särskilda boenden.

2. Det är bra eftersom det blir biståndsbedömt och då är det behovet som styr.

3. Vi måste se alla de cirka 600 äldreboendeplatserna som en helhet och ha boenden utifrån de behov som kommer. Så länge vi kan verkställa alla beslut om en plats och inte har en massa färdigbehandlade som ligger kvar på sjukhus har vi en fungerande vårdkedja.

4. Vi vill fullfölja äldreplanen, utveckla nya boenden som kooperativ hyresrätt samt testa intraprenad där personal, boende och närstående tillsammans driver boendet med delaktighet och inflytande.

Lars-Olof Laxroth (V), vice ordförande

Kommunalfullmäktige.Lars-Olof Laxrot (V). Bild: Ronny B Nilsson

1. Det är bra, det är före detta servicehus som gjorts om. Där har de boende haft varierande behov, ibland bara trygghetslarm. Därför kan många bo kvar.

2. Det är bra att mellanboende är en biståndsstyrd insats. Då blir det de med mest behov som får plats.

3. Införandet av trygghetsboenden och mellanboenden ska minska behovet av platser i särskilda boenden. Vi öppnar snart nya platser på Sundbergska tomten. Sedan finns en äldreplan där framtida behov beräknas.

4. Vi vill omstrukturera Skogslyckans äldreboende för att förbättra arbetsmiljön. Den digitala tekniken ska utvecklas och utnyttjas bättre vad gäller larm, dokumentation med mera för att ge mer tid åt omsorg och vård. Vi vill ha aktivitetscenter på alla särskilda boenden.

Elving Andersson (C), andre vice ordförande

1. Centerpartiet står bakom detta. För många är det en mycket bra boendeform för att få aktivitet och social gemenskap.

2. Det är positivt – det behövs en boendeform mellan ett helt eget boende och särskilt boende.

3. Behoven ser olika ut så det är viktigt att utbudet av boenden också ser olika ut. Antalet platser på särskilda boenden måste anpassas till det behov som finns.

4. Alla äldre skall kunna lita på att det finns en god, kvalitativt bra äldreomsorg och att man får stöd och hjälp i den omfattning som man behöver. Centerpartiet arbetar för ett nytt särskilt boende i slutet av den kommande mandatperioden samt fler trygghetsboenden och mötesplatser/seniorcentra i olika delar av vår kommun.

Gerd Andersson (L)

1. Det är bra för det behövs olika typer av boenden. Med tanke på åldersutvecklingen kommer det behövas fler platser i särskilt boende men även i andra varianter.

2. Ytterligare en boendeform som kräver beslut från biståndsbedömare är inte nödvändig. I trygghetsboende kan man ha hemtjänst utöver trygghetsvärden. Vi vill istället ta bort biståndsbedömningen för personer över 80 år.

3. Om vi har flera nivåer kan den som inte kan bo kvar hemma flytta till ett boende som känns tryggt men ändå inte har så stor personalinsats som ett särskilt boende.

4. Vi ser gärna att nästa särskilda boende byggs och drivs av en annan huvudman än kommunen. Det ger möjlighet till nischad verksamhet, som till exempel spa och sport med fotbollskvällar och liknande.

Camilla Josefsson (M)

1. Vi står bakom socialnämndens beslut att göra om särskilda boenden till trygghetsboenden.

2. Det är bra att det ges möjlighet till ytterligare en boendeform. Förhoppningsvis minskar det behovet av platser i särskilt boende.

3. När utbudsbredden ökas ger det större möjlighet att få behoven tillgodosedda på rätt omsorgsnivå. Det gör att platser i särskilda boenden finns tillgängliga för de som har behov av det.

4. Det är av största vikt att vi har en välfungerande hemtjänst via kommunen och privata utförare, När du inte kan bo kvar hemma längre ska det finnas olika boendeformer att välja på. Vi välkomnar alternativa utförare och vill arbeta för att de ska kunna etablera sig i Uddevalla. Alternativa utförare ger valfrihet för både omsorgstagare och personal.

Christina Nilsson (KD)

1. Det är bra att det finns olika boendeformer att välja på. Att själv kunna välja om jag vill bo kvar i villan eller flytta till ett trygghetsboende är viktigt för många av oss.

2. Den formen av boende kan vara bra för de äldre som behöver ett boende men som inte behöver en hög personaltäthet.

3. Det kan bli en utmaning att klara av då vi vet att antalet personer över 80 år ökar. Utredningen får visa om det är det bästa för Uddevalla

4. Vi vill att det byggs ett nytt särskilt boende i Ljungskile, gärna med en specifik inriktning som spa, motion och hälsa. Det finns några sådana äldreboenden runt om i landet som har fått goda omdömen av de som bor där.

Ole Borch (MP)

Ole.

1. Det är bra. Det skapar bredd i kommunens urval av platser för äldre. De platser som har gjorts om var inte anpassade för vård och omsorg. Nu skapas istället utrymme att bygga nya mer ändamålsenliga särskilda boenden.

2. Jag vet mycket lite om den här boendeformen men det verkar bra.

3. Behoven är olika och då måste också de olika boendena vara olika vad gäller insatser från kommunen. Detta är ett sätt utnyttja socialnämndens resurser på bästa sätt.

4. Vi följer äldreplanen. Vi har intraprenad på gruppboenden i kommunen, där anställda och boende har stort inflytande, och vi vill gärna pröva det på ett äldreboende också. Kooperativa boendeformer är spännande och det vill vi också pröva.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

1. Vi ville återremittera beslutet att omvandla Hovhults äldreboende till trygghetsboende. Nytt äldreboende byggs i kvarteret Sundberg men de boende på Hovhult som behöver en sådan plats flyttas dit. Så trots nybygge tillskapas inte tillräckligt många nya platser.

2. Vi är positiva till olika boendeformer och mellanboende kan vara ett alternativ.

3. Uppbyggnaden av nya boendeformer får inte ske på bekostnad av behovet av platser i särskilda boenden. 2026 är det minst 600 fler personer över 80 år, då är det naivt att tro att platserna kommer räcka.

4. Ett äldreboende ska vara en trygg plats som kan byggas och drivas av både kommun och privata utförare. Digitaliseringen ska fortsätta utvecklas men får aldrig ersätta personal som håller en person i handen för att ge ömhet eller tröst.

Martin Pettersson (SD), ej ledamot, partiordförande

1. Vi tycker det är bra med trygghetsboenden men det får inte ske på bekostnad av de särskilda boendena. Den dag man får svårt att klara sig själv skall samhället erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.

2. Vi välkomnar en ökad valfrihet.

3. Det är bra att utbudet breddas men vi är kritiska om det innebär att antalet platser på särskilda boenden inte utökas.

4. Vi vill bygga fler småskaliga äldreboenden så att ingen skall behöva lämna den bygd man har bott i ett helt liv. Vi vill också att äldre ska kunna bo kvar hemma även om omsorgsbehoven ökar. Ingen ska tvingas till uppbrott från vänner, anhöriga och husdjur om det inte är nödvändigt för till exempel sjukhusvård.