Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Därför överklagar vi sjöbodsbeslutet

Socialdemokraterna: Den beslutade taxan blir en dubbelbestraffning.

Sotenäs kommun har beslutat att mäta in all ianspråktagen mark omkring sjöbodarna i Sotenäs. Vi socialdemokrater såg det som ett bra sätt att få ordning och reda samt att en uppdaterad kartbild skulle kunna utgöra grunden för en ny och mer rättvis arrendetaxa. Därför yrkade S både i kommunstyrelsen (KS) och i kommunfullmäktige (KF) att inmätningen skulle göras av kommunens tjänstemän samt att ingen ny taxa skulle tas i bruk innan inmätningen var gjord.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Socialdemokraternas uppfattning är att inmätningsresultatet är viktigt för den nya arrendetaxans konstruktion. Den styrande alliansen gick helt emot S-förslaget och beslutade att inmätningen skulle ske av sjöbodsägarna själva och att en ny taxa skulle gälla redan 2017 oavsett om inmätningen var slutförd.

Taxan innebär att all mark som är i anspråkstagen runt sjöbodarna ska debiteras arrendeavgift, även den mark som sjöbodsägaren har tillrättalagt för att kunna nå boden. Vi socialdemokrater reserverade oss mot beslutet både i KS och i KF. Marken som behövs för att garantera tillgängligheten ska inte debiteras enligt vårt ställningstagande. Många sjöbodsägare har byggt, bekostat och underhållit sina anslutningsytor under många år, medan andras bodar är belägna så att de kan nås utan åtgärd.

Den beslutade taxan blir en form av dubbelbestraffning; först tvingas man bygga och bekosta sin anslutning till sjöboden och sedan ska man betala för marken/vattnet som bygget står på. Här skapas en onödig orättvisa som S hoppas på att alliansen kommer att justera för. Inmätningen påbörjades i höstas och verkligheten kom ikapp alliansen då de snart insåg att förutsättningarna för att varje sjöbodsägare skulle göra sin egen inmätning var orealistisk.

Bodarnas läge visade på stora variationer vilket medförde många frågor om vad som skulle mätas in. Då tillsattes tjänstemän för att göra inmätningarna, men tyvärr utan dialog med sjöbodsägarna. Detta har skapat en stor irritation och många känner sig orättvist behandlade.

De flesta har fått sina arrendeavgifter höjda och för några har avgiften femdubblats! Vi socialdemokrater tar helt avstånd från detta sätt att behandla våra invånare och har därför anmält KF:s beslut till förvaltningsrätten då vi anser att det strider mot kommunala likställdhetsprincipen.

Britt Wall (S)

Socialdemokraterna i Sotenäs