Miljöpartiet i Lysekil ställer sig inte bakom beslutet att bygga ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken, skriver Maria Granberg.
Miljöpartiet i Lysekil ställer sig inte bakom beslutet att bygga ett nytt bostadsområde i Norra Tronebacken, skriver Maria Granberg.

Lysekilsbornas viktiga naturområde är hotat

Miljöpartiet i Lysekil (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att gå vidare med planförslaget som innebär en exploatering av naturområdet Norra Tronebacken.

ANNONS

MP föreslår att planarbetet avbryts, att Tronebacken utvecklas som naturområde, samt att fokus inom bostadsplanering läggs på att effektivisera boendekedjan genom att bygga attraktiva hyres- och bostadsrätter i tätorten för att frigöra befintliga villor.

Miljöpartiet anser att Tronebacken, som Lysekils stads närmaste skog, är viktig för folkhälsan och biodiversiteten. Denna skog är full av liv, många rödlistade arter lever här och delar skogen med motionärer och barn som vill upptäcka och njuta av naturen.

Enligt Miljöbalken, 3 kap 6 § anges med eftertryck att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Dessutom anges att ”behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas”. MP anser att ovanstående lagstiftning skall tillämpas vid bedömning av eventuell bostadsbyggnation på Tronebacken. Om byggnation kommer till stånd inom området är denna så omfattande att Tronebacken inte längre kan betecknas som tyst och orörd. Inte heller kan området vara ett grönområde för Lysekilsborna.

ANNONS

Lysekils kommuns Gröna strategi antogs av kommunfullmäktige 2020 och utpekar Tronebackens naturområde som stadens närmaste skog med möjlighet till vandring för Lysekilsborna. Skogen är också markerad som en viktig biologisk spridningskorridor för bevarandet av den biologiska mångfalden och därmed för växt- och djurlivet i Lysekil. MP anser inte att Tronebacken är en lämplig placering för planerad bebyggelse. Vidare är det svårt att se hur planförslaget beaktar kommunens Gröna strategi. Det finns ingen text som tar upp de frågor som omfattas av Grön strategi och som berör Lysekil generellt och området Tronebacken specifikt. Tillräcklig hänsyn tas därför inte till det strategiska miljö- och hälsofrämjande arbetet i kommunen.

Naturinventeringen som ligger till grund för planförslaget är 16 år gammal med kompletteringar från Naturskyddsföreningen 2008 som visar ett större antal rödlistade och fridlysta arter i området. Vart femte år uppdaterar SLU den nationella listan över rödlistade arter. 2020 års rödlista visar på en dramatisk ökning av hotade arter där flera har observerats i Tronebackens skogar. MP anser att en ny naturinventering bör göras i området eftersom spelplanen för de utrotningshotade arterna radikalt har ändrats. Med en föråldrad naturinventering som grund för exploatering riskerar Lysekils kommun att underminera sitt eget arbete med Agenda 2030 och Miljömålen.

ANNONS

MP anser att kommunen riskerar att hamna i en skuldfälla som vore ödesdiger

I den senaste demografiska prognosen från SCB finns ingen indikation på en nämnvärt ökad befolkning i Lysekils kommun inom den närmaste tioårsperioden. Det finns ett visst behov av bostäder men detta kan lösas genom att effektivisera boendekedjan så att villor frigörs till barnfamiljer och äldre kan flytta till ett bekvämare liv i en mindre bostad.

Barnrättsperspektivet har inte beaktats i planförslaget och vi efterlyser komplettering med en barnkonsekvensanalys i samband med byggnation av förskola.

Lysekils kommun står inför stora ekonomiska utmaningar där skolor och äldreboenden måste renoveras och byggas. För att motivera byggnation av ett nytt bostadsområde har Tronebacken marknadsförts som ett bostadsområde för anställda vid ett framtida utbyggt raffinaderi vid Preemraff. Eftersom oljeraffinaderiets utbyggnad är oklar och hela oljebranschen går en osäker framtid till mötes anser MP att kommunen riskerar att hamna i en skuldfälla som vore ödesdiger för kommunen.

En fullmäktigeberedning med fokus på Lysekil 2050 initieras nu för att ta ett helhetsgrepp om Lysekils kommuns framtida behov, investeringar och utveckling. I samband med detta diskuteras till exempel byggnation av en ny mellan- och högstadieskola företrädesvis på en annan plats än Gullmarsskolans nuvarande läge. Miljöpartiet anser att det är klokt att vänta med en oåterkallelig exploatering av Tronebacken, ett orört naturområde med höga biologiska värden, tills andra alternativa bostadslösningar diskuterats och en helhetsvärdering av ett Lysekil 2050 framlagts av beredningen. När ett orört naturområde exploaterats är förändringen oåterkallelig och kommer att påverka förutsättningarna för framtida generationer.

ANNONS

Maria Granberg

Miljöpartiet i Lysekil