Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Öppet landskap. Miljöpartiet vill se fler djur som hävdar ängs- och betesmarker.

Rädda ängarna och betesmarkerna

(MP): Vi ska driva på för att andra EU-länder ska införa beteskrav i lagstiftningen

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Brist på betesdjur och igenväxande betesmarker blir en allt vanligare syn. Detta samtidigt som många lantbrukare konfronteras med lönsamhetsproblem.

Att bevara ängs- och betesmarkerna är ett viktigt kulturarv och en viktig åtgärd för att bevara de cirka hälften av Sveriges växt- och djurarter som är knutna till kulturlandskapet. Vi behöver därför stärka incitamenten för att hävda ängs- och betesmarker vilket också gynnar lantbrukare och bidrar till en levande och attraktiv landsbygd.

Ängs- och betesmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som kolinbindning, pollinering och inte minst ett estetisk tilltalande landskap. Vi behöver ta krafttag för att vända utvecklingen för ängs- och betesmarkerna och lantbrukarens roll som landskapsvårdare måste lyftas fram.

Miljöpartiet arbetar för att:

• vi ska ta ett helhetsgrepp om fortsatt skötsel av ängs- och betesmarker i en nationell ängs- och betesplan. Jordbruksverket bör få i uppdrag att ta fram planen och den bör innehålla åtgärder för att öka betesdriften samt ett arealmål för ängs- och betesmarker.

• vi ska höja den ekonomiska ersättningen till lantbrukare för skötsel av ängs- och betesmarker inom landsbygdsprogrammet. I synnerhet behövs höjd ersättning till skogsbete och mosaikbetesmarker.

• vi ska driva på för att andra EU-länder ska införa beteskrav i lagstiftningen.

• vi ska driva på för högre, enklare och effektiva ersättningar för skötsel av äng- och betesmarker vid nästa översyn av den gemensamma Europeiska jordbrukspolitiken.

• vi ska satsa på gröna beredskapsjobb i form av restaurering och naturvårdande skötsel av våra ängs- och betesmarker.

• vi ska förstärka uppdraget till centrala statliga myndigheter som Trafikverket, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten att arbeta med naturvårdande skötsel kring infrastrukturmiljöer som järnvägsspår, hamnar, vägrenar och kraftledningsgator eftersom dessa i dag hyser en hel del arter som traditionellt är knutna till ängs- och betesmarker.

• vi ska införa krav i djurskyddslagstiftningen om att även tjurar och tjurkalvar ska få beta ute.

• vi ska utreda hur vilda djurs bete kan komplettera tamdjurens bete till exempel i skyddade områden.

Med dessa åtgärder ser vi att den nedåtgående trenden för ängs- och betesmarker kan vändas samtidigt som lantbrukare gynnas.

Stina Bergström

miljöpolitisk talesperson MP

Emma Nohrén

landsbygdspolitisk talesperson MP