Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Utvisningshotade. Nätverket Socialistiska Socionomer vill inte lämna uppgifter om asylsökande som fått avvisningsbeslut till andra myndigheter, som polisen.

Regeringens politik bryter mot vår yrkesetik

Socialistiska socionomer: Vi vill inte förstärka det hårda samhällsklimatet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi som undertecknar denna text är socialarbetare och studenter som med stor oro och frustration ser konsekvenserna av regeringens inhumana asylpolitik.

Den 29 november avslöjade Sydsvenskan i en artikel att gränspolisen tar hjälp av Malmö stad för att hitta papperslösa barnfamiljer som ska avvisas från landet. En tjänsteman förklarade att hen valde att inte lägga några värderingar i detta. Vi menar vi inte kan resonera på detta sätt! Anledningen till att polisen ska verkställa avvisningsbeslut är att de har krav på sig från regeringen att avsevärt öka andelen verkställda beslut om utvisning/avvisning. Utifrån detta uppdrag har polismyndigheten börjat begära ut uppgifter från socialtjänsten med stöd av sekretessbrytande bestämmelser enligt 7 kap och 17 kap 1 § i Utlänningslagen.

När vi utövar vårt yrke som utredare eller behandlare följer vi Socialtjänstlagen. Vi som är professionella socialarbetare har en skyldighet att göra bedömningar och noggranna överväganden utifrån en helhetssyn samt utgångspunkter i barnets bästa. Andra externa omständigheter såsom ekonomin i kommunen, organisationen vi arbetar i och andra myndigheters behov att genomföra sina uppdrag är inte relevanta. Det är Socialtjänstlagen och barnets bästa som vi ska inrätta oss efter.

Vad säger då lagen? Socialtjänsten ska på demokratins och solidaritetens grund, främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. Vidare ska verksamheten bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. (Socialtjänstlagen 1 kap.) I Regeringsformens kapitel 1 står det att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Akademikernas fackförbund (SSR) skriver i sina etiska riktlinjer att socionomen ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter.

Vidare bör socionomen sträva efter att skapa förtroende hos medborgarna för det sociala arbetet och för sin professionella kompetens samt vara öppen för kritisk granskning av sin yrkesutövning. Socionomen ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika värde. Socialhögskolan i Lund uttalade sig den 2 december och lyfter fram vikten av ett professionsetiskt perspektiv och stödjer socionomer och studenter som organiserar sig och protesterar mot angiveri.

Om vi skulle börja ange våra klienter kommer vi att förlora meningen med vårt uppdrag. Vi kommer att

• bryta mot Sekretesslagen och portalparagrafen i Socialtjänstlagen

• bryta mot Barnkonventionen samt Mänskliga rättigheter

• bryta mot Diskrimineringslagen

• minska våra möjligheter att skapa förtroende i utövandet av vårt yrke

• bidra till att förstärka det hårda samhällsklimatet och den rasism som pågår i Sverige idag, där människor i nöd konsekvent får ta skulden för diverse samhällsproblem

• bryta mot etiken i vår yrkesprofession

Utifrån ovan nämnda anledningar ifrågasätter vi att Utlänningslagen skall stå över socialtjänstens grundläggande och viktigaste uppgift som är att skydda barn.

Vi ifrågasätter också att andra myndigheter, inklusive polismyndigheten inte följer Regeringsformen och beaktar barnets bästa. I det ekonomiska system vi lever i, alltså kapitalismen, finns det oundvikligen ojämlikhet och orättvisa. Människor har inte samma möjligheter och de ekonomiska skillnaderna ökar. Vi socialarbetare är medvetna om att det kommer att bli flera försök att försämra situationen för människor i nöd. Det är därför nödvändigt att vi höjer våra röster och visar solidaritet och engagemang för de som mest behöver det.

Nätverket Socialistiska socionomer

Anders Hansson, Beata Olsson, Christine Lenander, Claudia Velasquez, Ebba Bäcklund, Elina Märithsdotter, Ewa Levin, Emma Malmjärn, Francisca Mateu, Frida Kihlstedt, Hanna Landergren, Helen Hedberg, Helena Håkansson, Jenny Larsson, Johanna Eriksson, Kristin Gyllstedt Lundin, Lina Svensson, Maia Stiller Elmqvist, Majja Solanas Carlsson, Michael Olsson, Natalia Velasquez, Nora Andersdotter, Petra Lundmark, Sandra Lindquist, Sara Ebenfelt, Sara Thronée, Stina Wiman, Torbjörn Rustas, Zana Doncic och Åsa Rustas