Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Nu ska detaljplanen uppdateras. Sotenäs kommun har försökt att fastställa ny detaljplan för Smögen många gånger, men nu verkar det vara på gång.

Så vill vi bevara och utveckla Smögen

Smögens otidsenliga planer måste förnyas.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Byggnadsnämndens ordförande Ulla Ljunglide (M) svarar på kritik mot bevarandeplanerna i Sotenäs kommun:

För större delen av Sotenäs kommuns äldre samhällen gäller stadsplaner som fastställdes kring 1950-talet. Planerna är i flera avseenden otidsenliga och är därmed inte något lämpligt regleringsinstrument. De äldre delarna av Smögen utgör riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att miljön är skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv och att där finns så höga värden att kulturmiljön ska ha företräde vid en avvägning mellan motstående intressen.

Gällande detaljplaner för gamla Smögen saknas helt anvisningar och bestämmelser med syfte att skydda och bevara denna kulturmiljö. Smögen utgör idag ett av västkustens starkaste varumärken med ett stort antal besökare och gällande planer utgör ett hinder för en fortsatt utveckling av samhället och en god bebyggd miljö.

Behovet av en ny detaljplan för gamla Smögen är således stort. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridisk skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov. Vidare är målsättningen att kommunen med utgångspunkt i den nya detaljplanen ska kunna erbjuda snabb handläggning samt kunna ge relevanta råd och riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.

Det är med stor glädje och stolthet som byggnadsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att utforma nya detaljplaner för våra två vattennära samhällena Smögen och Hunnebostrand. För att kunna fortsätta en utveckling i dessa samhällen är det absolut nödvändigt att vi får tidsanpassade regler att följa i form av nya detaljplaner som syftar till att bevara samhällena i dess kulturhistoriska intressanta sammanhang och en möjlighet att bo och verka i dessa fina miljöer.

Som det är nu, med gamla otidsenliga planer, som till exempel medger breda stora vägar genom samhällena och samtidigt inga butiker och restauranger på Smögen, har Sotenäs kommun vid fem olika tillfällen genom tiderna försökt att få till nya planer för dessa samhällen. Vid de tidigare tillfällena har det på grund av olika orsaker misslyckats, men nu är vi nästan framme med en för alla bra lösning som medger utveckling och samtidigt bevarande av det som är allas vår bild av hur våra kustsamhällen skall se ut.

En framgångsfaktor som har gjort detta möjligt är politisk enighet vad gäller att förverkliga nya detaljplaner för våra gamla miljöer. Denna början, med Smögen och Hunnebostrand, kan bilda skola för övriga samhällen som ligger vid vattnet och har liknande miljöer. Förhoppningen är att vi kan fortsätta, när detta är klart, med övriga samhällen som saknar planer som är anpassade för vår tid. Vi har en önskan att bevara dessa miljöer så intakta som möjligt, men med möjlighet att utveckla på ett bra sätt.

Den andra framgångsfaktorn är att medel för att göra detta stora arbete har ställts till byggnadsnämndens förfogande från kommunstyrelsen med full insikt om att detta är en stor och viktig investering för framtiden.

 

Ulla Ljunglide (M)

ordförande byggnadsnämnden, Sotenäs kommun