Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Per Pixel Petersson
Bild: Per Pixel Petersson

Stoppa expansionen av stenbrottet

Facebook-gruppen Ävja kräver: Benders måste rätta sig efter länsstyrelsens krav och villkor

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vid Ävja Stenbrott ansöker Benders (bolaget) om att få expandera sin verksamhet med 500%. Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen (LS) har bedömt att ökningen är så stor och omfattande att det de ansöker om ska bedömas som en helt ny verksamhet och inte en utökning av den befintliga.

Trots att Benders har fått två möjligheter att komplettera sina ansökningshandlingar så anser LS att de är så oklara och ostrukturerade och har så betydande brister att en verksamhet enligt dessa inte skulle vara möjlig att kontrollera. Enligt LS hotar bolagets planer vid Ävja stenbrott att leda till rättsosäkerhet, och de skulle utgör en risk för vuxna och barn samt skulle påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden.

LS anser att störningarna bl.a. i form av buller från ett stenbrott så nära bostäder som 100 meter på ett betydande sätt skulle påverka boendemiljön och möjligheten att utnyttja närmiljön. Risken för stenkast och fallolyckor skulle göra att närmiljön för både barn och vuxna skulle bli otrygg. Kenneth Olofsson vars tomtgräns skulle ligga 70 meter från stenbrottet utbrister i sin insändare i Bohusläningen: ”Bullret hörs redan nu och huset skakar när de spränger!”

LS anser inte att det är visat att den sökta täkten kan tillgodose ett behov av bergmaterial i tillräcklig omfattning, för att detta ska motivera det omfattande intrång som täkten skulle medför. Täkten utgör från allmänhetens synpunkt inte en god hushållning med resurser. Sammantaget gör LS bedömningen att Benders expansionsönskemål påtagligt skulle kunna skada områdets natur- och kulturvärden samt riksintressen och de lämnar därför inte tillstånd för den ansökta verksamheten.

Det har visat sig att Benders redan nu bryter mot lagen vid Ävja stenbrott. Länsstyrelsen har tagit tillbaka tillsynen av stenbrottet från Sotenäs kommun. De (LS) bedömde vid sin inspektion i april i år att bolaget bryter nästan dubbelt så mycket granit som de har tillstånd till. De har också gjort en betydande utökning av täktområdet utanför det tillståndsgivna. Därigenom har stenbrottet blivit synligt från omgivningen. Ett av villkoren som ställts för att de ska få tillstånd att bryta sten vid Ävja är just att de ska bibehålla ett tillfredsställande insynsskydd. Detta är tre betydande överträdelser och därmed lagbrott. Även när de uppförde sin produktionshall bröt de mot vad de har tillåtelse att göra. Gäller inte lagen för stenföretagen, frågar sig Kenneth Olofsson i sin insändare? Jo, att inte följa tillståndet vid ett stenbrott är åtalbart!

Men det är kanske inte alla stenföretag som bryter mot lagen? Vad säger våra lokala stenbolag, t.ex. Hallindens granit? Om de måste följa bestämmelserna men Benders kan göra som de vill blir konkurrensen snedvriden till nackdel för det lokala företaget. Vilket ansvar har den tidigare tillsynsmyndigheten Sotenäs kommun till Benders överträdelser?

Benders har överklagat Länsstyrelsen avslag av deras ansökan om expansion vid Ävja stenbrott. Vi uppmanar bolaget att dra tillbaks sin överklagan samt att återställa den skada de åstadkommit genom att bryta mot det gällande tillståndet vid Ävja stenbrott. LS bör driva åtal mot Benders överträdelser. Det bör också granskas vilket ansvar den tidigare tillsynsmyndigheten Sotenäs Kommun har för att bolaget trots klagomål från allmänheten så uppenbart har kunnat bryta mot tillståndet.

Lars Glimmerfors

Facebook-gruppen Ävja

Referenser:

Miljöprövningsdelegationens beslut 180306; dossiernummer 1427-214; diarienummer 551-37913-2016

Länsstyrelsens protokoll 180601; diarienummer 555-3778-2018

Bolaget utreds även av Polisens Nationella Operativa Avdelning, diarienummer 5000-K422902-17, för misstanke om ett brott mot Kulturmiljölagen i Sotenäs kommun