Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Lasse Edwartz
Bild: Lasse Edwartz

Trafikverket måste lyssna på kritikerna

Lysekilsbanan är viktig för att nå klimatmålen

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik på Jörgen Ryding, Trafikverket, 31 augusti

LÄS MER: Därför drar vi in underhållet av Lysekilsbanan

Sverige ska – inom ramen för Parisavtalet – minska klimatutsläppen från vägtrafiken med 70 procent till år 2030. Utgångspunkten för planeringen av infrastrukturen bör enligt Naturvårdsverket vara att de beslutade målen ska nås. Trafikverket låter nu istället de egna prognoserna om trafikökningar styra sin inriktning. Jörgen Ryding på Trafikverket bortser från framtida klimatkostnader och den omställning som är nödvändig. Han beskriver indraget underhåll av järnväg som ekonomiskt effektiv.

LÄS MER: Slutet för Lysekilsbanan?

Varför nämner du inte, Jörgen Ryding, att samtliga remissinstanser var kritiska till Trafikverkets förslag om att upphöra med underhållet av Lysekilsbanan vid årsskiftet 2018/19? Du har inte noterat någon ambition i Västsverige att bedriva tågtrafik på Lysekilsbanan!

Läste du aldrig remissvaret från Västra Götalandsregionen?

Förbisåg du de övriga svaren?

• Enligt Länsstyrelsen är Lysekils hamn unik med sin tillgänglighet och sitt djup. Lysekilsbanan kan ha betydelse för att uppnå miljökvalitetsmålen.

• Västra Götalandsregionen önskar utveckla den regionala tågtrafiken i hela länet och tredubbla tågresandet. De regionala järnvägarna anses ha stor betydelse för att knyta ihop regionens olika delar på ett hållbart sätt. Regionen har ansökt om att få trafikera Lysekilsbanan men nekats av Trafikverket.

• Försvarsmakten kräver en mer omfattande utredning.

• Lysekils kommun befarar att beslutet att upphöra med underhållet kan stå i strid med såväl nationella som regionala mål och förordar att banan rustas upp.

• Munkedals kommun kommenterar att i detaljplanen för Logistikcentrum vid Gläborg finns anslutning till Lysekilsbanan redovisad som en transportmöjlighet.

Tidigare har synpunkter på Lysekilsbanans framtid lämnats av:

• Fyrbodals kommunförbund, som krävde en åtgärdsvalstudie.

• Västsvenska Handelskammaren "anser att underhållet av Lysekilsbanan inte bör upphöra utan att det framtida transportbehovet undersöks och kartläggs närmare. Lysekilsbanan har potentialen att utgöra en betydande länk i framtidens transportsystem.”

LÄS MER: Inget mer underhåll av Lysekilsbanan

De anförda synpunkterna nonchaleras och som ett mantra upprepas: ”Då trafiken är av obetydlig omfattning kan Trafikverket så som infrastrukturförvaltare för järnvägsnät som tillhör staten enligt 6 kap 4§ järnvägsförordningen (2004:526) ta beslut gällande upphörande av underhåll.”

Trafikverkets slutsats skulle platsa på en teaterscen: ”Inga yttrande har inkommit varken under intern- eller vid externremissens samrådstid som leder till en omprövning.”

Det finns en dold agenda – Trafikverket hade redan 2015 planerat för en nedläggning av Lysekilsbanan. Det framgår av mail från Patrik Alenklint på Trafikverket till Michael Johansson på kommunstyrelseförvaltningen i Lysekil daterat 2 februari 2017.

Regionens myndigheter ägnade tid och engagemang att besvara remissförfrågan helt i onödan. Det demokratiska innehållet i remissprocessen kördes över. Trafikverket försökte också nagga offentlighetsprincipen i kanten och släppte inte ifrån sig utskriften av Patrik Alenklints mail förrän förvaltningsdomstolen och slutligen kammarrätten agerat.

”Om någon vill bedriva trafik i tillräcklig omfattning kan beslutet om underhåll tas upp igen.” skriver Jörgen Ryding. Vad är dessa ord värda?

LÄS MER: Trafikverket sätter käppar i hjulet för Lysekilsbanan

Från Lysekils Hamn fick Jörgen Ryding i våras en förfrågan om Lysekilsbanan. En kund önskar anlita hamnen under förutsättning att fortsatt transport kan ske på järnvägen. Det gäller transport av 180 000 ton årligen och svar behövdes senast i augusti 2019. Men först i december 2019 säger sig Trafikverket kunna prestera svar på denna ansökan och skulle tågtrafik åter accepteras tar det ytterligare ett år att genomföra inspektioner och återställa den utrustning som Trafikverket rivit ner.

Trafikverket! Låt inte era prognoser om trafikökningar styra inriktningen utan planera för att beslutade klimatmål skall nås. I det perspektivet ligger Lysekilsbanan serverad – en viktig lokal kugge i den nödvändiga omställningen för en hållbar värld.

Mats Fägerquist