Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Därför bör äldreboendet på Skaftö avvecklas

Karl af Geijerstam: Utredningens fakta är tuffa besked och det handlar inte bara om kostnader

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

Det blev inget beslut om äldreboendet Skaftöhemmet (Gullvivan) i Fiskebäckskil häromveckan. Socialnämnden i Lysekil skickade utredningen om hemmets framtid på remiss.

– Vi vill att det tas fram mer fakta när det gäller ekonomin. Dessutom vill vi ha reda på hur Lysekilsbostäder uppfattning är när det gäller tankegångarna att bygga om Gullvivan till trygghetsboende, uttalade Ricard Söderberg (S), ordförande i socialnämnden.

LÄS MER: Utredning om Gullvivan måste kompletteras

Det var LP som yrkade återremiss och fick stöd av S. [I en tidigare version stod det felaktigt att Söderberg lade yrkandet.] Liberalerna lade också ett annat förslag om återremiss. C yrkade på alternativet ett mindre boende skulle byggas. Moderaterna däremot yrkade på att Skaftöhemmet ska byggas ut till 40 platser.

Det sistnämnda förslaget fanns som alternativ i den utredning som fanns på politikernas bord. Men bland flera tänkbara alternativ förordade förvaltningen en nedläggning av äldreboendet.

För Skaftö är detta naturligtvis ett tufft beslut. Men det finns flera hårda fakta i utredningen som talar mot ett nytt äldreboende på Skaftö.

LÄS MER: Föreslår nedläggning av Gullvivan på Skaftö

I dagsläget har man 12 platser, varav 1-2 har stått tomma de senaste fyra åren. För att ett modernt äldreboende ska kunna fungera effektivt som en enhet krävs en minsta storlek på omkring 40 platser. Då kan personal användas flexibelt och effektivt. Man kan jämna ut variationer i personalbehov över dygnet. Utredningen konstaterar att avsaknaden av samordningsmöjligheter på Skaftö innebär att all korttidsfrånvaro eller tillfälliga behovstoppar måste bemannas med timvikarier eller övertid. Man måste bemanna för högsta personalbehov som kan uppstå vid varje arbetspass. Detta innebär att kostnaden per år och plats är 442 000 kronor högre än genomsnittskostnaden för Lysekils tre andra boenden. Det är knappast felräkningspengar i kommunens budget.

Utredningen gör en mycket genomarbetad prognos över behovet av äldreomsorg på Skaftö de närmaste 20 åren. Antalet äldre kommer att öka, men hur man än beräknar behovet så kommer man aldrig upp i 40 äldre som kommer att behöva ett äldreboende, ens på 20 års sikt.

Utredningen skissar på ett alternativ att bygga ut boendet till 21 platser. Men man konstaterar att det fortfarande skulle vara en mycket dyr och ineffektiv lösning för Lysekils kommun. "För de flesta äldre torde frågan om hur de får sina behov tillgodosedda vara överordnad frågan om var i kommunen behoven tillgodoses", skriver utredaren.

Bygger kommunen ett äldreboende med 40 platser kommer så vitt man kan förstå ett stort antal platser stå tomma. Det är inte försvarbart. Det går inte att komma runt det faktum att Skaftö är en ö. Det har sina nackdelar.

LÄS MER: Vi vill leva och dö på vår ö, Skaftö

Men man ska också tänka på att det finns fortfarande hemtjänst och hemsjukvård som är under ständig teknisk utveckling. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att bo kvar på Skaftö långt upp i ålderdomen. Ser man både till kvalitet och ekonomi är det dock att förorda att kommunens äldreboenden finns på fastlandet.

Detta behöver inte stå i motsättning till att man kan ha en mycket god livsmiljö på Skaftö – för alla åldrar.

Fotnot: Folkmängden på Skaftö är cirka 1500 personer.

För att göra detta glasklart, här är alla yrkanden:

Ann-Charlotte Strömwall (L): Avslag på förvaltningens förslag. Återremiss på grund av att (L) vill höra ”arbetsgruppens” åsikt. Jag accepterar inte förslag till beslut i dagens handling. Ej heller accepterar jag att det inte finns något yttrande från arbetsgruppen att läsa, den gruppen har ju tidigare varit med i utredningsarbetet runt Skaftöhemmet Gullvivan.

Monica Andersson (C): Avslag på förvaltningens förslag. Återremiss av ärendet. Vi i Centerpartiet ser alternativ 3 (i utredningen) som ett gott alternativ för ett socialt hållbart beslut för Skaftös äldreomsorg, samt att man ser på möjligheter att utveckla detta med mötesplatser. Vi behöver också ett utlåtande från referensgruppen samt bättre ekonomisk redovisning av de olika alternativen.

Ronny Hammargren (LP), Marie Lindgren (LP), Cecilia Sawing (LP): Avslag på förvaltningens förslag. Vi från Lysekilspartiet yrkar på återremiss för att inhämta information om dels ekonomiska konsekvenser, dels Lysekilsbostäder AB:s möjlighet att bygga ett trygghetsboende som ekonomiskt går ihop. Dessutom vill vi hänskjuta beslutet om boendet på Skaftö till 2019, då vi dels anser att den då nytillsatta nämnden ska få möjlighet att själv bestämma inriktning inför den nya mandatperioden, dels blir inte statens utredning om biståndsbedömt mellanboende klar förrän en bit in på 2019. Vi vill också ta del avreferensgruppens synpunkter i ärendet.

Ricard Söderberg (S): Avslag på förvaltningens förslag och i övrigt bifall till förslag från Ronny Hammargren m.fl. (LP).

Krister Samuelsson (M): Avslag på förvaltningens förslag. Ärendet ska avgöras idag, att nämnden beslutar enligt förvaltningens utredning alternativ 2 samt att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsinnehåll enligt ovannämnda förslag.