Skyddsvärt. Kosterhavet.
Skyddsvärt. Kosterhavet.

Bottentrålarna förstör Kosterhavet

Byt redskap till bur!

ANNONS

■ Svar till Robert Olsson 20 september:

Tack Robert Olsson, debatten om bottentrålning i marint skyddade områden behövs! Kosterfjorden är ett av landets mest värdefulla marina Natura2000-område med många sällsynta och känsliga arter knutna till bottnarna. Det är också Sveriges enda marina nationalpark med det uttalade målet att skydda både natur- och kulturvärden. Så långt är tror jag att Naturskyddsförenigen och Robert Olsson är överens.

Men tvärtemot Robert Olssons oro för att föreningen vill döda det lokala fisket i Kosterfjorden med vår rapport om bottentrålning är syftet det motsatta. Vi vill ha mer hållbart småskaligt fiske och ett uthålligt nyttjande av våra marina resurser, för lång tid framöver. Ett sådant fiske hänger intimt ihop med intakta ekosystem och hög biologisk produktion.

ANNONS

Men studier visar att de 32 bottentrålare som fiskar i Kosterhavets nationalpark äventyrar en sådan framtid. Istället anser föreningen att räkfisket i Kosterhavet ska ske med burar. Försök med burfiske pågår redan i Gullmarsfjorden och enligt fiskaren själv fångar buren större räkor av bättre kvalitet vilka efterfrågas av konsumenter. För att omställningen till ett sådant fiske inte ska drabba enskilda fiskare bör fiskare få ekonomiskt stöd för att byta redskap. Först då har vi till fullo nått målet med skyddade natur- och kulturvärden.

Mårten Wallberg

vice ordförande Naturskyddsföreningen

ANNONS