Skräckexempel. Den pelagiska trålaren Pathway byggs i Skagen och ska levereras till ett fiskebolag i Skottland under våren 2017. Båten är 78 meter lång och har en besättning på 16 personer.
Skräckexempel. Den pelagiska trålaren Pathway byggs i Skagen och ska levereras till ett fiskebolag i Skottland under våren 2017. Båten är 78 meter lång och har en besättning på 16 personer.

Vi behöver det kustnära fisket

Större båtar leder till färre jobb inom fisket

ANNONS
|

I dag regleras vårt fiske och fångstmängd (TAC) av EU-rådet för jordbruk och fiske. Havs- och vattenmyndigheten reglerar hur detta efterlevs av Svenska fiskeflottan. När kvoten för fisket på ett visst bestånd är uppfiskat beslutar myndigheten om fiskestopp.

Sedan 2009 har det svenska fisket av sill och makrill styrts av individuella, överförbara fiskerätter (ITQ). Effekten har blivit större fiskebåtar, kraftigt minskad fiskeflotta och minskat lokalt fiske. Vinstdrivande storskalighet är en stark drivkraft som oftast är utvecklande, men kräver omfattande investeringar och minskat behov av arbetskraft.

I dag har regeringen öppnat för att införa ITQ för det demersala fisket av andra fiskarter, Baserat på historiskt fiske, vilket ytterligare skulle utarma det kustnära fisket genom att kvoter skulle köpas upp av större och effektivare fartyg.

ANNONS
(Detta är fakta som dementeras av yrkesfiskarnas branschorganisation i denna replik:Välvilligt men okunnigt om fisket / Redaktionen)

Fiskekvoterna är nog ett måste för att styra den totala tillåtna fångstmängden och stoppa överfiskningen av våra hav, men det går att styra hur kvoterna skall fördelas så att det kustnära fisket kan bevaras.

Kvoter kostar

Centerpartiet i Sotenäs ser allvarligt på utvecklingen att regeringen har öppnat för att införa ITQ för andra fiskarter och säger där nej till att införa kvoter. Kustfiskare som köpt ”havdagar” och ranson kan komma att ställas i en ohållbar ekonomisk situation.

Kvotsystemet är kostnadsdrivande, lever sitt eget liv och stiger i värde till nivåer som gör det omöjligt att förvärva för kustfiskare. Kvoterna kommer även att motverka sitt syfte när det gäller samhällsekonomisk vinst, eftersom lönsamheten för fisket blir lidande av att kvoterna blir för dyra att förvärva. Priset på fisken till konsument kommer att stipuleras av höga kvotpriser och inte kostnader för att fiska.

Kvoterna skall dessutom inte vara evighetsbevarande, eftersom fisken i havet tillhör allmänheten/staten och inte vara personliga. Det behövs begränsningar för handel med kvoter, där det storskaliga fisket inte får lov att köpa ut det småskaliga. För de småskaliga fiskarna borde det finnas ett eget utrymme som förvaltas på ett sätt som skapar förutsättning för att behålla och utveckla det småskaligt kustnära fisket.

ANNONS

Det är inte fel med ett effektivt och storskaligt fiske men det får inte ske till priset av att det kustnära fisket försvinner. Ofta hör man att det krävs effektiva och stora båtar för att skapa lönsamhet, men i vår kommun finns det ett antal småfiskare som lever på sitt fiske, så visst går det att klara sig på mindre kustnära fiske om inte fiskekvoterna blir för dyra att köpa.

Stora köper upp de små

Ett alltför omfattande storskaligt fiske minskar sysselsättningen inom fiskenäring och lokal småskalig kringverksamhet radikalt, eftersom fiskekvoterna köps upp av dem med de största ekonomiska musklerna, det vill säga de stora fiskefartygen.

Regelsystemet för svenskt fiske är otroligt omfattande och krångligt och nästan omöjligt för gemene man att sätta sig in i och behöver förenklas. När regelsystemet blir för omfattande uppstår alltid utrymme att hitta egna lösningar och kringgå begränsningar.

Även i nuvarande system finns det brister och ett exempel är att fiskeransoner bygger på historiskt fiske. Om en fiskare varit sjuk eller haft båten på varv under inkännande åren så kan ransonen bli alldeles för liten att klara sig på. Har man tvärt om haft god fiskelycka under intjänandeåren får man en väl tilltagen ranson.

ANNONS

Sammanfattning:

• Dela inte ut en nationell resurs till evighetsbevarande kvoter.

• Begränsa utvecklingen mot individuella överförbara kvoter som leder till att det kustnära fisket utarmas.

• Individuella kvoter byggt på historiskt fiske skapar orättvisor och begränsar utvecklingen av det småskaliga fisket.

• Kustfiskare borde få gå längre in än större båtar. Nu är det samma gräns för alla. Det borde här vara skillnad på stordrift och småskaligt fiske.

• Nuvarande kustkvot bör utökas och gälla småskaligt kustfiske med såväl trål som bur.

• Förenkla och gör om nuvarande regelsystem och lyssna mer på fiskarna, inte bara storfiskare.

Det kustnära fisket är en del av skälen i kustkommunerna och måste givetvis utvecklas men inta avvecklas. Vi måste skapa och behålla arbetstillfällen i synnerhet jobb som inte kräver akademiska kunskaper och fullständiga språkkunskaper. Kustfisket skapar arbetstillfällen som även nya svenskar kan komma tillgodo.

Vi måste tänka om och styra en del av utvecklingen mot närodlad småskalighet och inte bara mot storskalighet och personalrationaliserande investeringar

Lennart Johansson

Gunnar Selstam

Stig-Arne Helmersson

Centerpartiet i Sotenäs

ANNONS