"Vi vill se en satsning som omfattar hela sträckan, ger kortare körtider och högre säkerhet”, skriver företrädare för Västsvenska Handelskammaren om väg 161 mellan Rotviksbro och Skår färjeläge.
"Vi vill se en satsning som omfattar hela sträckan, ger kortare körtider och högre säkerhet”, skriver företrädare för Västsvenska Handelskammaren om väg 161 mellan Rotviksbro och Skår färjeläge. Bild: Lasse Edwartz

2020 satte norra Bohuslän på näringslivskartan

Att turistnäringen är stark i norra Bohuslän är välkänt även utanför Västsverige. Näringslivet i övrigt har varit mindre känt men 2020 fick fler svenskar upp ögonen för att regionens näringsliv är av nationellt intresse.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Nationell media rapporterade flitigt om Preems utbyggnadsplaner. De lades förvisso på is men att Skandinaviens största raffinaderi ligger i Lysekil är det nu betydligt fler som känner till, liksom hur omfattande den norska gränshandeln var innan pandemin och den norska regeringen satte tillfälligt stopp. Uteblivna momsintäkter från Strömstad och Tanum påverkar Sveriges ekonomi. En inte alltför vågad förutsägelse är att Sotenäs med den planerade laxodlingen är nästa bohuslänska kommun att hamna i nationellt strålkastarljus tack vare sitt näringsliv.

Gemensamt för samtliga näringslivsgrenar är behovet av en väl fungerande infrastruktur. Preemraff skulle inte ligga där det ligger utan tillgång till en djuphamn, gränshandeln skulle inte vara lika omfattande utan E6:ans höga standard. När infrastrukturen inte är tillräckligt effektiv blir godstransporterna dyrare, kunderna färre och företagen får svårare att klara sin kompetensförsörjning, vilket påverkar konkurrenskraften. Bortsett från E6:an så lämnar infrastrukturen i norra Bohuslän mycket att önska. Genom bättre infrastruktur som möjliggör snabbare och säkrare resor än i dag skulle det bli mer attraktivt att jobba, bo och att driva företag i norra Bohuslän.

ANNONS

LÄS MER:Ny plan för väg 161 kan kosta en miljard

Nu pågår arbetet med att ta fram nästa nationella infrastrukturplan. Trafikverket har signalerat att de i första hand vill prioritera underhåll av befintliga vägar och järnvägar och att ytterst få nya investeringar kan bli aktuella om verket inte får ökade anslag. På den nationella arenan arbetar Handelskammaren tillsammans med andra näringslivsorganisationer för att regeringen ska öka satsningarna på infrastruktur. Som litet exportberoende land i Europas utkant måste Sverige både investera i modern infrastruktur och underhålla det vi har. Att bara göra det ena äventyrar Sveriges konkurrenskraft.

I Västsverige arbetar Västra Götalandsregionen med att ta fram den kommande regionala infrastrukturplanen. Vad som ryms i den påverkas av den nationella planen men för oss råder det ingen tvekan om att en utbyggnad av väg 161 mellan Rotviksbro och färjeläget Skår är den viktigaste satsningen att få med för Fyrbodals del. Delar av sträckan var med i den nuvarande planen men regeringen satte stopp efter överklaganden med krav på kompletterande utredningar.

LÄS MER:Ny bro över Gullmarsfjorden kan kosta 2 miljarder

Utredningar som nu har gjorts och där vi i vårt remissvar till Trafikverkets påpekar att väg 161 är viktigt för arbetspendling, för godstransporter och inte minst för besöksnäringen. Vi vill därför se en satsning som omfattar hela sträckan, ger kortare körtider och högre säkerhet. I första hand är det en kombination av ny väg och breddning av befintlig väg som vi efterlyser med följd att hastighetsgränsen kan höjas och olycksrisken sänkas. Vi konstaterar också att om det i framtiden byggs en bro över Gullmarsfjorden kan trafiken på väg 161 förväntas öka. Detta bör finnas i åtanke vid val av åtgärder. De lösningar som väljs får inte begränsa framtida investeringar.

ANNONS

Bjarne Pettersson

regionchef Västsvenska Handelskammaren

Markus Ottemark

ansvarig infrastruktur Västsvenska Handelskammaren

LÄS MER:Lysekilsbanan har nedprioriterats på falska grunder

ANNONS