Arrogant agerande från Trafikverket

I februari 2021 påbörjar Trafikverket arbetet med att riva en elektrifierad järnväg mellan den riksintressanta djuphamnen i Lysekil och det västsvenska järnvägsnätet via Bohusbanan. Visserligen en lokal händelse men handläggningen illustrerar hur en myndighet ställer sig vid sidan om vårt demokratiska samhälle.

ANNONS

Inför det första steget – att upphöra med järnvägsunderhållet – erbjöds berörda myndigheter att lämna synpunkter. När kopior av remissvaren nu lämnats ut ser man med förfäran hur seriösa remissvar fullständigt har nonchalerats. Sannolikt kommer remissrundan inför rivningen av Lysekilsbanan att vara lika meningslös.

Inför beslutet att upphöra med underhållet tog exempelvis länsstyrelsen i Västra Götalands län upp ett antal frågor:

• Vad har Lysekilsbanan för funktion tillsammans med övriga samhällsfunktioner i en framtid med hållbar utveckling?

• Är riksintressena Lysekils hamn och Lysekilsbanan beroende av varandra?

• Vilka framtida möjligheter finns för en hållbar utveckling av regionen när det gäller persontransporter och godstransporter?

ANNONS

• Hur är det med tillgängligheten för järnvägs-, sjö- och lastbilstransporter i Lysekils hamn?

• Hur påverkas regionens strategi att behålla och utveckla maritim kompetens om den spårbunden trafik till en djuphamn tas bort?

• Att upphöra med underhållet av Lysekilsbanan kan stå i strid med de nationella och regionala målen om en fossiloberoende region och möjligheten att nå miljökvalitetsmålen.

Trafikverket kommenterade inte en enda av dessa frågor och inte heller risken att regionens miljömålsättning spolierades.

Huvudbudskapet blev: ”Då trafiken är av obetydlig omfattning kan Trafikverket så som infrastrukturförvaltare för järnvägsnät som tillhör staten enligt 6 kap 4§ järnvägsförordningen (2004:526), ta beslut gällande upphörande av underhåll.”

Även kritik från de övriga remissinstanserna nonchalerades på samma vis.

Trafikverket beslutade att upphöra med underhållet med kommentaren: "Inga yttrande har inkommit varken under intern- eller vid extern remissens samrådstid som leder till en omprövning".

Trafikverkets arroganta agerande jämnar vägen för den annalkande miljökatastrofen.

Mats Fägerquist