Malin Krantz - socialchef Uddevalla
Malin Krantz - socialchef Uddevalla

Brukare och personal kommer att tjäna på att vi har en bemanningspool

Replik till Bemanningspool – ett sätt att förbise de verkliga problemen

ANNONS

Skribenten menar att en bemanningspool inte är en hållbar lösning för att säkerställa kvalitet och bemanning och att den skulle vara ett sätt att förbise de verkliga problemen som pågår i verksamheterna; kort- och långtidsfrånvaro, ledning och i de flesta fall arbetsmiljö.

Jag vill börja med att tacka skribenten för engagemanget i bemanningspoolens vara eller icke vara. Bemanningspoolen skall ses som en pusselbit av flera för att skapa ett bra arbetsklimat och god kvalitet. Intresset är jättestort för att få arbeta där med över 100 sökande till de 20 tjänsterna. Personalen i denna enhet kommer att ha en hög kompetens bland annat när det gäller att kunna ta delegeringar från sjuksköterska och de kommer att bidra med erfarenhet under sommarmånaderna.

ANNONS

En annan pusselbit vi arbetar med är att möjliggöra heltidsarbete för att den som önskar, utifrån en överenskommelse som gjorts mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal. Vi tror att vi på sikt kommer att förbättra både kontinuitet, sjukskrivningstal och minska stress genom att så många som möjligt arbetar heltid. På vägen mot heltid kommer vi att behöva ändra våra arbetssätt till viss del.

När det gäller sjukfrånvaron har politiken i Uddevalla kommun satsat resurser på åtgärder för att denna skall minska. Vi ser ett trendbrott, där sjukfrånvaron har minskat något men vi måste fortsätta att arbeta för att den skall fortsätta minska.

När det gäller ledarskapet arbetar vi bland annat för att första linjens chefer skall ha rimligt antal underställda och väl fungerande administrativt stöd.

Skribenten tar också upp det sociala klimatet som en avgörande faktor för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har det organisatoriska ansvaret för arbetsmiljön men som kollega påverkar man sina arbetskamraters sociala klimat. Vi är ju varandras arbetsmiljö.

Jag tror att både brukare och personal kommer att tjäna på att vi har en bemanningspool. Däremot tror jag inte att det är den enda lösningen utan vi arbetar med många olika delar för att Uddevalla kommuns socialtjänst skall vara en attraktiv arbetsgivare.

ANNONS

Malin Krantz Socialchef