Dags att man redovisar kostnaderna för de verkliga problemen

underligt att Åsa Karlsson vill uppmana Munkedal Vatten att sänka va-taxan

ANNONS

I Bohusläningen 30 augusti beskrivs att Munkedals Kommunalråd Åsa Karlsson (s) uppmanar Munkedal Vatten att sänka va-taxan med 3.8 procent, en höjning som gjordes för att åtgärda de brister i va-ledningarna i centrum och på Stale som ledde till översvämningarna 2014.

När man beslutade om taxehöjningen angav man: ”Dessa kostnader består till stor del av åtgärder på nät och anläggningar för att öka kapaciteten, skadestånd för tex. källaröversvämningar och tid för personal i utredningar mm.” Kostnaderna beräknades då till cirka 3,5 miljoner kronor.

Eftersom Åsa Karlsson nu föreslår att taxan skall sänkas framstår detta som att de brister som ledde till de allvarliga översvämningarna har åtgärdats. Så är långt ifrån fallet.

ANNONS

Länsstyrelsen har begärt ett åtgärdsprogram för avloppsledningsnätet i Munkedal. I sitt förslag till åtgärder daterat i maj i år skriver Munkedal Vatten att såväl på Stale som i Centrum är avloppsnätet gammalt och dagvattenledningar saknas i stor utsträckning, något som ledde till översvämningarna 2014. Mer än 40 procent av vattnet som når Munkedals reningsverk är så kallat ovidkommande vatten (dagvatten) och detta har lett till upprepade bräddningar av avloppsvatten till Örekilsälven.

Orsakerna till översvämningen är således inte åtgärdade med den taxehöjning som skedde 2016, långt ifrån. Enbart de åtgärder som Munkedal Vatten prioriterar i sitt förslag till Länsstyrelsen beräknas kosta 29,3 miljoner kronor.

Mot denna bakgrund är det underligt att Åsa Karlsson vill uppmana Munkedal Vatten att sänka va-taxan. Snarare borde man uppmana bolaget att redovisa för kommunfullmäktige och Munkedalsborna de verkliga problemen och kostnaderna.

Förbättra för oss i Munkedal så att vi slipper fler översvämningar istället för att spendera mångmiljonbelopp på en utbyggnad av va-nätet till sommarstugorna på Gårvik som dessutom kommer att öka va-taxan med 5,1 procent.

Va-ansluten Munkedalsbo