Därför är det bäst om Trafikverket lägger ned Lysekilsbanan

Ronald Rombrant (LP): En del fnyser åt en gång- och cykelled genom kommunen, men en sådan skulle komma många människor till glädje och nytta.

ANNONS

Replik till Mats Fägerquist

LÄS MER:Hur kan Lysekilspolitiker inte arbeta aktivt för Lysekilsbanan?

Mats Fägerquist ställer i en insändare den 29 oktober frågan ”Bör inte politiker arbeta för ortens bästa”. Detta mot bakgrund av att Lysekilspartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna inte ville blanda in Lysekilsbanan i ett ärende som handlade om ett kommunövergripande samarbete om ett dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg.

Lysekilsbanan har om man ska vara krass inte använts på ett decennium. Och dessförinnan i omgångar varit föremål för nedläggning. 2018 beslutade Trafikverkets styrelse att upphöra med underhållet. Växeln i Smedberg är plomberad, bommar har tagits bort, elen har stängts av mm. När tre år har gått efter Trafikverkets beslut och ingen har hört av sig och presenterar ett upplägg som ger en positiv samhällskalkyl, då har Trafikverket rätt att besluta om nedläggning av Lysekilsbanan. Hittills har ingen hört av sig till Trafikverket.

ANNONS

LÄS MER:Att se på lysekilsbanan med nya perspektiv förbättrar klimatet

För att rusta upp Lysekilsbanan fordras investeringar på hundratals miljoner kronor. Att tro att Trafikverket skulle lägga belopp i denna storleksordning på något som inte används och där några behov inte föreligger – det är inte realistiskt.

Nu svävar vi i ovisshet om vad som kommer att ske med banan. Vi kan inte använda marken till något annat, vilket skulle kunna skapa värde för folk. Det är inte heller någon ide att planera för någon annan användning så länge denna osäkerhet råder.

Den mark som det handlar om är för kommunen oerhört värdefull. Framförallt handlar det om användning av marken i Södra hamnen, men också om mark i Brastad. En del fnyser åt en gång- och cykelled genom kommunen, men en sådan skulle komma många människor till glädje och nytta.

LÄS MER:Därför vill vi inte använda Lysekilsbanan

På grund av ovissheten i avvaktan på beslut från Trafikverket förfaller nu områdena som ligger i eller omkring banan. Till bilden hör också att även om Trafikverket skulle besluta att skjuta upp nedläggningen av banan, så skulle osäkerheten kvarstå. Detta mot bakgrund av att tilltron på en framtid för Lysekilsbanan är så liten. Detta med följd att investeringarna även fortsättningsvis skulle utebli. Det enda som möjligtvis skulle kunna skapa en långsiktighet är om staten eller regionen går in med sådana garantier, att intressenter vågar utgå från att banan kommer att hållas i drift under överskådlig tid. Men hur troligt är det att något sådant skulle ske?

ANNONS

För Lysekils och Lysekilsbornas del är det mot denna bakgrund sannolikast bäst att Trafikverket så snart som möjligt fattar beslut om att lägga ned järnvägen. Så att marken snarast kan användas till något som skapar värde och nytta.

Ronald Rombrant

Lysekilspartiet