Lysekilsbanan Hallinden hållplats järnväg räls
Lysekilsbanan Hallinden hållplats järnväg räls Bild: Karl af Geijerstam

Därför drar vi in underhållet av Lysekilsbanan

Trafikverket: Finns bättre ställen än Hallinden för virkesterminal

ANNONS

Svar till Christer Wilhelmsson och Birger Tiberg om Lysekilsbanan 23 augusti.

LÄS MER:Därför kan det gå ett tåg i timmen från Lysekil

Trafikverket arbetar inte för att lägga ned Lysekilsbanan. Däremot beslutade Trafikverkets styrelse i februari 2018 att upphöra med underhållet av banan. Då hade inte något tågbolag bedrivit reguljär trafik på banan sedan 2010. Det fanns inte längre någon efterfrågan på godstrafik sedan Stora Enso valt att koncentrera sin utskeppning via Göteborgs hamn. Den reguljära persontrafiken upphörde på Lysekilsbanan redan under tidigt 1980-tal.

Trafikverkets uppgift är att använda skattemedel på ett effektivt sätt där de gör mest nytta. Underhållet av Lysekilsbanan har kostat 5-7 miljoner kronor per år. Dessa pengar väljer vi nu att lägga på de banor med trafik där vi har ett stort bidrag till att minska koldioxidutsläppen.

ANNONS

Trafikverkets beslut att upphöra med underhållet på en bana innebär inte nödvändigtvis att banan läggs ner. Om någon vill bedriva trafik i tillräcklig omfattning kan beslutet om underhåll tas upp igen. Banan kan också överlämnas till extern part. Trafikverket har haft en dialog med Lysekils kommun men kommunen har hittills inte visat intresse av att ta över banan.

Om någon aktör skulle vilja bedriva godstrafik på banan i en betydande omfattning skulle Trafikverket kunna pröva att återuppta underhållet på Lysekilsbanan. Vi har träffat Lysekils hamn för att diskutera frågan men det har inte resulterat i några ansökningar om godstrafik på banan.

I Västra Götalandsregionens politiskt beslutade ”Målbild tåg 2035”, som beskriver hur tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas, finns ingen ambition att bedriva persontrafik på banan.

Trafikverket fick 2012 kännedom om planerna på etablering av en virkesterminal i Hallinden. Det visade sig att vägnätet skulle behöva byggas om för att det skulle vara möjligt att etablera en virkesterminal där. Det togs då fram en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Lysekils kommun, Västra Götalandsregionen och Hallinden Terminal AB, för att utreda ombyggnationen av vägnätet. Denna avsiktsförklaring undertecknades inte av någon av parterna. Trafikverket fick ett par år senare en bygglovsansökan på remiss. Den saknade information om exempelvis geoteknik, finansiering och miljöpåverkan. Trafikverket efterfrågade dessa uppgifter för att kunna bedöma ansökan men vi har inte fått något svar på det som vi har frågat efter.

ANNONS

Utöver detta pågår det flera utvecklingsprojekt kring virkesterminaler i regionen och på Trafikverket ställer vi oss tveksamma till nyttan med att anlägga en terminal på en bana som saknar trafik. Det bör finnas lämpligare lokaliseringar av en virkesterminal i delregionen Fyrbodal. Kommunalförbundet Fyrbodal pekade redan år 2012 ut Uddevalla och Kragenäs (senare Skee) som de lämpligaste lokaliseringarna för att lasta om skogsprodukter. Båda dessa ligger intill Bohusbanan.

Wilhelmsson och Tiberg nämner även förslag på en omfattande upprustning av Lysekilsbanan. Som vi nämnt finns det ingen politisk ambition att driva persontrafik på banan. Trafikverket kan inte heller se några konkreta förslag på godstrafik på banan. Att då rusta upp banan vore oansvarigt med skattebetalarnas pengar, då dessa kan användas så mycket bättre på andra banor i regionen och i Sverige.

Jörgen Ryding

Enhetschef utredning Trafikverket region Väst

Så länge det är tomt här längs Lysekilsbanan är det ingen idé att sköta underhållet, menar Trafikverket.