Det nybyggda Solevalla är en testanläggning som visar sig fungera utmärkt.
Det nybyggda Solevalla är en testanläggning som visar sig fungera utmärkt. Bild: Lasse Edwartz

Därför kan stödet till solel fasas ut

Det finns goda skäl till optimism inför framtiden

ANNONS

Fler och fler börjar se klimatfrågan som en av världens viktigaste utmaningar. Ytterst handlar det om att värna ekosystemen och ett gott liv för alla människor på vår planet, nu och för kommande generationer.

Vi är optimister, bland annat därför att det finns löftesrika framgångar att peka på: FN-beslutet 1987 att minska användningen av freoner har steg för steg återställt det livsavgörande ozonskiktet. Blyfri bensin och minskade utsläpp av försurande ämnen har skapat bättre hälsa och välfärd för hundratals miljoner människor

Nu måste politiken och vi medborgare kraftsamla för att minska utsläppen av växthusgaser. Det förutsätter nya tekniker, ändrade beteenden och gemensamma lösningar, inte minst lokalt. Exempelvis har vårt Uddevalla på tjugo år blivit mindre fossilberoende, en utveckling som kan och ska påskyndas!

ANNONS

20 procent av all el som idag används här produceras också lokalt. Vi är övertygade om att den andelen kan ökas, bland annat genom solenergi. Det nybyggda Solevalla är en testanläggning som visar sig fungera utmärkt, och vi konstaterar nu att villaägare och många företag i samarbete med Uddevalla Energi planerar för egna solenergianläggningar. Glädjande!

Det vi nationellt åstadkommer med ytterligare sol-elproduktion är avgörande i klimatfrågan:

1. Det minskar lönsamheten för fossil energi och därmed utsläppen av koldioxid.

2. Det ökar intresset för elbilar om fordonen också i sig själva är tillverkade med förnyelsebar energi. Fler elbilar på marknaden minskar behovet av fossila drivmedel. Detta stärker även incitamenten för hybridfordon med el och förnyelsebara flytande drivmedel, ofta i väntan på att den rena elbilen ska få större räckvidd.

3. Företag med hållbarhet i sitt varumärke idag har tydliga konkurrensfördelar, inte minst vad gäller deras val av förnyelsebar energi inklusive sol-el. Fossilfria företag kommer att vinna större marknadsandelar än de som blir kvar i oljeberoendet. Det driver naturligtvis utvecklingen i en riktning som främjar klimatet.

Givetvis finns det skäl att diskutera hur vi i Sverige bäst skall öka andelen sol-el i vår el-mix (idag ca 0,2 procent, lägst bland EUs medlemsländer). Eftersom priset på sol-el på bara fem-tio år minskat med 80-90 procent menar vi att stödsystemen skulle kunna fasas ut. Det finns risk för att sommarpriset på el kan bli lågt, men vi menar att den ökade efterfrågan på el särskilt från alla nya elbilar kommer att hålla priset uppe.

ANNONS

Lagringen av el från sommar- till vinterhalvår, då den i vårt land behövs som allra mest, tror vi kan lösas med vidare utnyttjande av våra vattenkraftmagasin samt med de batterier som kommer att sitta i den ökande elbilsflottan.

Om vi lyfter blicken mot omvärlden kan vi se att Danmark och Tyskland har 48 procent respektive 35 procent av sin elenergi från sol och vind (procent av total elproduktion enligt IEA resp. Clean Energy Wire). De har alltså lyckats bra med att öka mängden förnyelsebar el i energisystemet.

För framtiden är det viktigt att hela Europa hanteras som ett gemensamt energisystem, med goda möjligheter till ömsesidig import och export av el, att styra energianvändningen över dygnet, att försöka minska energianvändningen men också att utnyttja lagringsmöjligheter. Vi kan också se hur ny teknik, exempelvis initiativet att ersätta kol med vätgas vid ståltillverkning, kan minska koldioxidutsläppen väsentligt. Denna nya metod kan betyda mycket i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Solenergi löser givetvis inte alla problem. Men den har redan en central plats i dagens energisystem.

Björn Wolgast

VD Uddevalla Energi AB

Stefan Edman

biolog, författare och debattör