Ska flera hundra hushåll upphandla snöröjning själva?
Ska flera hundra hushåll upphandla snöröjning själva? Bild: Kent Eng

Därför måste Lysekils kommun bedriva snöröjning på landsbygden

Detta är nedmontering av samhällsservice!

ANNONS

Under senare år har den kommunala snöröjningen på landsbygden i Lysekils kommun vid flera tillfällen varit föremål för förslag till inskränkningar/indragning. Bakgrunden torde vara ett försök att även på detta sätt komma tillrätta med kommunens ekonomiska läge.

Den senaste tjänsteskrivelsen i snöröjningsfrågan är daterad 2020-03-13 med Dnr SBN T-2020-86,

Genom att helt ta bort de kommunala snöröjningsinsatserna på det enskilda vägnätet på landsbygden räknar kommunen med att kunna spara 700 tkr.

Detta tjänsteförslag rimmar illa med samhällets intentioner att vi alla ska bo kvar hemma så länge det är möjligt.

Många äldre bor kvar i sina hus ute på landet och blir med stigande ålder alltmer beroende av en fungerande service och omvårdnad. Väghållningen måste fungera så att ambulans, räddningstjänst, hemtjänst och sophämtning kan komma fram även vintertid till landsbygdens skattebetalande helårsboende.

ANNONS

Dessutom söker sig fler och fler yngre familjer till ett boende utanför stadskärnan, en grupp som har samma behov på väghållning för att klara arbete, skolskjutsar och barntillsyn.

Att bibehålla och utveckla samhällsservice till de olika samhällsgrupper Lysekils kommun är en avgörande del i en kommuns framtidsplanering och vidareutveckling. En viktig del i en attraktiv kommuns scenario. Dessutom pratar man sig varm om vikten av en levande landsbygd.

I tidigare tjänsteskrivelser framgår det att 12,4 procent av de enskilda vägarna i Lysekils kommun erhåller statsbidrag. Detta motsvarar 5,8 mil. Följaktligen finns det över 40 mil enskilda vägar i Lysekils kommun som inte har statsbidrag. Dessa cirka 40 mil utgörs till största delen av små ”vägstumpar” där det finns 1–4 fastighetsägare. På dessa vägar finns det normalt ingen vägförening och följaktligen måste varje fastighetsägare, och det blir många utefter 40 mil väg, själv upphandla snöröjning.

Det nu presenterade tjänsteförslaget tar, så vitt man kan se, inte alls hänsyn till denna problematik. Problemet är likartat i hela Lysekils kommun!

I ovan nämnda tjänsteskrivelse beskrivs ingående vilka svårigheter kommunens tjänstemän har för att organisera den kommunalt finansierade snöröjningen. Borde man inte istället se vilka möjligheter och lösningar som finns på detta.

En fråga som då uppkommer: Blir det lättare om flera hundra privata fastighetsägare, många äldre och i behov av hemtjänst, själva skall organisera och upphandla snöröjningstjänster? Finns det någon entreprenör som är villig att åta sig uppdraget för att sedan fakturera hundratals fastighetsägare, många med väglängder som understiger 500 meter?

ANNONS

I skrivelsen nämner man hur samhällsservicen kan bli lidande om inte de enskilda vägarna röjs i tid. Det gäller givetvis räddningstjänst, sophämtning, skolskjuts med mera. Man skriver (citat): ”Kan bara anta att de i särskilt svåra fall behöver flytta personen till lämpligt boende om framkomligheten inte går att lösa.” Ett mycket skrämmande och bakåtsträvande uttalande! Kommunen har alltså inte råd att bekosta snöröjningen för de helårsboende, skattebetalande landsbygdsborna. I stället kan man tänka sig att flytta personer ”till lämpligt boende”! Vilka ekonomiska kostnader uppstår för kommunen om en person blir omplacerad till ett äldreboende? Vilka ekonomiska kostnader uppstår för kommunen om tio personer blir omplacerade till ett äldreboende? Vad kostar det känslomässigt för den enskilde att se sig tvungen att flytta från sitt hem på grund av att samhället inte kan leverera sin del av samhällskontraktet?

Slutligen, vilka signaler sänder ett sådant ställningstagande till landsbygdsborna, familjer och enskilda, vad gäller nedmontering av samhällsservice?

Det enda rimliga är att besluta att låta den kommunala snöröjningen av enskilda vägar kvarstå!

Jan och Inger Kirudd

Torgestad

Ove och Birgitta Köhler

Slättna

Hans och Britta Björklöf

N Grundsund

Jan och Kerstin Petzäll

Stale

Knut Stensli

Torgestad

ANNONS

Jan och Margareta Thulin

Ulseröd

Klaus Peters

Hamre

Ingemar och Lotta Nielsen

Sörkila

Alf Andersson

Torgestad

Eilert och Elisabeth Larsson

Billy Bååth

Hamre

Björn och Britt-Mari Karlsson

Lyse-Lycke

Håkan och Majlis Kjellgren

Hamre

Mårten Smith

Häggvall Pinan

Yvonne Petersson

Häggvall Pinan