Därför säger vi i Sverigedemokraterna ja till Preemraff

Saken ska avgöras i domstol och inte av regeringen.

ANNONS

Kommunstyrelsen i Lysekil har under extra sammanträde 12 februari 2020 behandlat yttrande angående ansökan om tillstånd för befintlig och utökad (ROCC-projektet) verksamhet vid Preemraff i Lysekils kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att tillstånd kan tillstrykas och den sökta verksamheten ska förklaras tillåten.

Sverigedemokraterna i Lysekil håller med kommunstyrelsens beslut utan anmärkningar. Preemraffs utbyggnad är en rak konsekvens av EU:s Svaveldirektiv (2012/33/EG) som följer IMO:s (International Maritime Organisation) bestämmelser i MARPOL-konventionen. Från 2020 får svavelhalten i marina bränslen endast vara 0,5 procent. Tjockoljan innehåller mycket mer svavel och går inte att använda som fartygsbränsle. Istället ska man avsvavla och bryta ner tjockolja till diesel och bensin. Diesel i sin tur går att använda som lågsvavlig fartygsbränsle.

ANNONS

Utbyggnaden är samtidigt ett viktigt steg mot att börja använda förnybara komponenter på Preemraff i Lysekil (Preemraff i Göteborg har redan tillstånd och tillverkar förnybara bränslekomponenter). Svensk mål för inrikes transporter (utom inrikesflyget) är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivå. Det ska ses som ett steg mot målet att nå nettonollutsläpp till 2045. Detta sätter press på bränsletillverkare eftersom elektrifiering av transportsektorn inte verkar ha tillräcklig fart.

EU:s utsläppshandel inleddes år 2005. Numera ingår cirka 13 000 europeiska anläggningar i systemet inklusive Preem. Det är anmärkningsvärt att regeringen plötsligt bestämmer att Preem inte har samma rättigheter inom. EU:s utsläppshandel som övriga 13 000 deltagare. Beslut att ta över tillåtlighetsprövningen från Mark- och miljööverdomstolen är troligen politisk grundat och har inte något att göra med principen att all är lika inför lagen.

Sverigedemokrater i Lysekil är positiva till utbyggnadsplaner på Preemraff och tycker att saken ska avgöras i domstol och inte av regeringen.

Styrelsen SD Lysekil