Inget för Lysekil. Så här såg det ut då cykelvägen byggdes på den gamla banvallen mellan Vänersborg och Trollhättan.
Inget för Lysekil. Så här såg det ut då cykelvägen byggdes på den gamla banvallen mellan Vänersborg och Trollhättan. Bild: Kent Eng

Därför säger vi nej till cykelväg i Lysekil

Vi Liberaler har länge varit emot en nedläggning av Lysekilsbanan, den kampen fortsätter vi. Dessutom tänker vi inte acceptera att man bygger en cykelväg på banvallen.

ANNONS

Förklaringen är mycket enkel. Även om investeringar som krävs för att anlägga cykelvägar på nedlagda banvallar är förhållandevis små, jämfört med helt nyanlagda cykelvägar eller väginvesteringar, så konkurrerar de i den kommunala budgetplaneringen med andra utgiftsposter som lätt kan anses som mer angelägna, som till exempel vård, omsorg och skola. En stark kommunal ekonomi i balans och/eller öronmärkta regionala bidrag underlättar starkt för att få gehör för investeringar i cykelvägar. Lysekils kommun har ingen stark kommunal ekonomi och dessutom är det idag osäkert om man kan få bidrag.

Det krävs inte bara en stark kommunal ekonomi. En bred politisk förankring är också viktig om en större satsning på cykelvägar ska genomföras och även överleva ett eventuellt maktskifte. Detta är inte bara viktigt i utbyggnadsskedet, utan även för det fortsatta underhållet av befintliga cykelvägar. Idag finns ingen bred politisk förankring i Lysekils kommun. Dessutom är det inte givet att Lysekils kommun har lika goda förutsättningar för en daglig användning av cykelbana på banvall som andra projekt i Västra Götalandsregionen.

ANNONS

Trafikverket kan idag inte säga vad som egentligen kommer att hända med Lysekilsbanan. Först kan en avveckling dröja, framför allt när det gäller Lysekilsbanan. Det är först när banan är avvecklad som Trafikverket kan börja sitt arbete. Först när Trafikverket har rivit upp alla spår, kan man börja sanera banvallen. Sedan kommer en oklar fråga: vem ska äga banvallen, samt om det finns intresse för kommunen att ta över banvallen.

När Trafikverket bygger gång- och cykelbanor så har de en schablonkostnad på 5 500 kronor per meter i nytt läge. Sedan är det så att Trafikverket inte har några egna medel för att bygga nya gång- och cykelvägar, utan det är regeringen eller regionen som avsätter medel för det och det är Trafikverket som sedan utför arbetet. När det gäller utbyggnaden av gång- och cykelvägar längs med regionalt vägnät i Västra Götalandsregionen, så gäller det att kommunen är med och bekostar åtgärderna med 50 procent. Västra Götalandsregionen brukar göra en satsning ungefär vart fjärde år på gång- och cykelvägar och då sker det med ett ansökningsförfarande där kommunen ansöker om byggnation av gång- och cykelvägar. Men om detta även gäller för en nedlagd banvall kan Trafikverket inte svara på i dagsläget.

ANNONS

Om det någon gång skulle bli aktuellt med att bygga en gång- och cykelväg på Lysekilsbanans banvall, så kan det komma att innebära att kommunen först får vara villiga att medfinansiera den med 50 procent, sedan ansöka om den i Västra Götalandsregionens kommande satsningar på gång- och cykelvägar, preliminärt tidigast år 2020. Därefter ska sträckan prioriteras av Västra Götalandsregionen, Kommunalförbundet och Trafikverket. Behoven och önskemålen av nya gång- och cykelvägar är många i hela regionen och tillgängliga medel är begränsade, vilket innebär att prioriteringar måste göras.

Ett annat scenario kan vara att kommunerna tar över banvallen och därefter anlägger en gång- och cykelväg helt på egen bekostnad. Kostnaden för att anlägga en gång- och cykelväg helt själv ligger på många miljoner. Trafikverket kan idag inte ge besked om man endast kan köpa delar av banan. Dessutom är det osäkert om Munkedals kommun vill bygga gång- och cykelväg i sin del av kommunen.

Vi prioriterar välfärden först: skola, vård och omsorg, bättre arbetsmiljö och bättre löneutveckling för kommunens anställda. Dessutom tänker vi på klimatet, miljön och framtiden. Att lägga ned det bästa transportsättet är obetänksamt och dumt. Därför säger vi nej till cykelväg på Lysekilsbanans banvall!

Håkan Kindstedt (L)

ANNONS

Kommun- och regionkandidat

Ordförande Liberalerna Lysekil