Blomgrens underbara resa går till HunnebostrandNybygge på gamla Folkets Hus tomten
Blomgrens underbara resa går till HunnebostrandNybygge på gamla Folkets Hus tomten Bild: Lasse Edwartz

Därför ska man inte skylla på bygglagarna

Socialdemokraterna: Detta är det verkliga skälet till varför det är dyrt att bygga

ANNONS

Svar till Mikael Andersson (C), insändare 27/12

Mikael Andersson (C) ifrågasätter i insändare den 27/12 rätten att överklaga beslut gällande planer och bygglov samt föreslår att överklaganden ska avgiftsbeläggas på alla nivåer. Hans incitament för detta är att ”idag kan vem som helst i stort sett utan skälig grund överklaga” och att det bland annat föra med sig att Sverige är mindre effektivt i sitt byggande jämfört med andra länder.

Att den enskilde ska kunna överklaga planer och bygglovsbeslut är en viktig demokratisk rättighet. De områden som översikts- och detaljplaneras i en kommun skall utformas på ett sådant sätt att det tjänar samhällets bästa i olika avseenden. Ju bättre offentlig planering där alla berörda parter inkluderas på ett tidigt stadium, ju färre och mindre tidskrävande överklaganden. Det är den demokratiska vägen som man bör gå.

ANNONS

Därför är detaljplaneprocessen reglerad så att det ska ske flera samråd under resans gång samt att planerna kan överklagas. Den som anser sig förbisedd har rätt att få sin frågeställning prövad. Skulle denna rättighet avgiftsbeläggas och endast gälla vissa med ”skälig grund” så skulle en stor del av de demokratiska rättigheterna gå förlorade. Till exempel hur och vem definierar ”skälig grund” i dessa övergripande planprocesser? När det gäller resonemanget om att avgiftsbelägga överklaganden så föreslås några hundralappar i första instans och tusenlappar högre upp. Det kommer inte att dröja länge innan man inser att en sådan åtgärd skulle vara verkningslös och att beloppen måste höjas väsentligt för att nå önskad effekt, vilket i sin tur skulle leda till att endast de med tjocka plånböcker skulle föräras rätten att överklaga. Helt oacceptabelt enligt våra socialdemokratiska värderingar.

”Det är byggadministrationen, plankostnader och särkrav som gör byggande onödigt dyrt i Sverige. Här borde man kunna sänka trösklar och krav för att snabba upp processen och minska kostnaderna” framför Mikael i sin insändare. Att allt arbete ska utföras så effektivt som möjligt är ju en självklarhet men vilka trösklar ska sänkas? Det som skall utredas i en detaljplan eller i ett bygglov är ju oftast lagstyrt och vi undrar vad som skall ändras i till exempel Miljöbalken och Plan-och bygglagen?

ANNONS

Enligt statistik från Sveriges Byggindustrier så står 20 procent av byggkostnaderna för markförvärv och kommunala avgifter. Exkluderar vi då markförvärvet så inser de flesta av oss att de kommunala avgifterna är av marginell karaktär i förhållande till den totala byggkostnaden.

Det vore ju lite klädsamt om debattören också hade rannsakat de privata aktörernas betydelse när det gäller de ökade kostnaderna i byggbranschen. Den största orsaken till ökade byggkostnader under perioden 1998-2016 är stigande materialpriser, vilka till stor del bestäms på den internationella marknaden. (Källa SCB, BI).

Socialdemokraterna värnar om en avgiftsfri rätt att överklaga beslut och anser att det är de privata aktörerna som till största del påverkar kostnadsökningarna inom byggbranschen.

Britt Wall

Vivianne Gustafsson

Bengt Sörensson

Gunnel Berlin

Olle Törnquist

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden i Sotenäs (tom 2018-12-31)

ANNONS