Därför värnar vi Lysekilsbanan

Sverigedemokraterna: Fortsätt underhålla banan och utred om det går att driva persontrafik

ANNONS

Den i dagsläget i princip outnyttjade Lysekilsbanan har under en lång tid varit föremål för bristande underhåll och har en största tillåtna hastighet på 40 kilometer per timme, vilket i praktiken endast möjliggör godstågstrafik.

Under 2015 gjordes ett försök att köra persontågtrafik, men endast under sommaren. Sett med dagens nyttjandegrad kan man givetvis fråga sig om det är motiverat med att underhålla banan, vilket årligen generar en underhållskostnad om 6-7 miljoner.

Men, när Trafikverket fattat sitt beslut att sluta underhålla banan från och med 9 december 2018 så väljer man endast att titta bakåt, och att inte se fram i tiden istället. Dels har Lysekils hamn goda möjligheter att utveckla sin verksamhet, med framför allt produkter från skogsindustrin, men även petroleumprodukter och malm. En viktig intressent, Hallindens Terminal AB, har sagt sig villiga att storsatsa. Man har redan mark, man har köpt in såväl växlar som kontaktledning och är villiga att omgående sätta spaden i marken om man får tillstånd av Trafikverket. Detta har dock Trafikverket inte givit företaget, vilket kan anses märkligt och något som man inte på goda grunder motiverat. Produkterna som Hallindens Terminal AB skulle hantera är främst virke men även sten och flis är aktuella. Beräknad volym är cirka 6 300 järnvägsvagnar, eller ett helt tåg per dag (Källa: SWECO), vilket ensamt motiverar att behålla banan öppen för trafik.

ANNONS

Banan skulle också kunna upprustas för persontrafik, givet att Västtrafik skulle vara villiga att bedriva dessa persontransporter. Idag trafikeras sträckan av 19 busstransporter tur och retur om dagen, och en upprustad bana med en hastighet om 120 kilometer per timme (banans egentliga fart för persontrafik) eller mer skulle dels förbättra miljön om buss ersätts med tåg, men också ge avsevärt bättre förbindelser med Uddevalla och Göteborg. I Skåne, där man valt att satsa på den spårbundna trafiken har man sett drastiska resandeökningar, när folk väljer att resa med tåget framför bilen. Det påvisar att det är möjligt att styra över persontransporter från bil till tåg, bara man erbjuds attraktiva resmöjligheter.

Sverigedemokraterna vill därför att banan initialt får ett fortsatt underhåll. Därefter bör det snarast utredas om Lysekilsbanan har möjligheter att utvecklas för att åter få persontrafik, något som upphörde i september 1983. Skulle så inte vara fallet bör banan i vart fall kvarstå med fungerande bana för godstrafik. Här måste också beaktas att Lysekils hamn är av riksintresse, varför en avveckling av Lysekilsbanan vilken utgör en förbindelselänk till hamnen är direkt olämplig. Kommer underhållet av banan att upphöra är en avveckling av banan nära förestående, och det tycker vi från Sverigedemokraternas sida vore en förlust för såväl miljön som för Lysekils hamn och för flera företag i området.

ANNONS

Patrik Jönsson (SD)

Riksdagsledamot Trafikutskottet

Jimmy Ståhl (SD)

Riksdagsledamot Trafikutskottet

Matheus Enholm (SD)

Riksdagsledamot

Christoffer Zakariasson (SD)

Gruppledare Lysekil