Det är ingen tvekan om vad Centern vill med strandskyddet

Centerpartiet vill ge sken av att ha lösningar på olika miljöproblem. Partiet föreslår minusutsläpp, bonussystem, vätgas, förstärkt elnät och liknande. Men inget av dessa förslag har någon större effekt. Speciellt inte då partiet föreslår att vi i Sverige kan använda ännu mer fossila bränslen eller att vi kan exploatera skyddsvärd natur som våra stränder.

ANNONS

Svar till Fredrik Christensson (C)

LÄS MER:Läs utredningen om strandskyddet mer noggrant

Allt fler växt- och djurarter hotas att försvinna för alltid. I Sverige har vi den absolut mest skyddsvärda naturen runt vattendrag, sjöar och kustområden. Dessa områden är skyddade genom förbud. Ingen bebyggelse tillåts. Nu vill dock Centerpartiet avveckla stora delar av det här skyddet. Stränderna ska exploateras. Marken ska privatiseras och ingen allemansrätt ska gälla.

Christensson skriver att det är viktigt med lättnader i lagstiftningen, även i Bohuslän. Men att föreslå en så dramatisk försämring där svensk natur åderlåts på sin mest värdefulla natur får allvarliga konsekvenser. Speciellt då människan på 100 år helt har förändrat naturen. Skyddet för stränderna bör i stället förstärkas. Inte minst bör kommunerna fråntas dispensgivningen eftersom de inte följer den restriktiva lagstiftningen.

ANNONS

Centerns förslag till nytt försämrat strandskydd strider dels mot Sveriges miljömål antagna av riksdagen där Christensson sitter och dels EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. De svenska miljömålen anger tydligt att vi ska ha levande sjöar och vattendrag (mål 8) och ett rikt växt- och djurliv (mål 15). EU anger att 30 procent av landytan måste skyddas med rättsligt bindande åtgärder.

Naturen förstörs snabbare än någonsin på grund av människans ohållbara verksamhet.

Populationen av vilda arter i världen har minskat med 60 procent de senaste 40 åren. En miljon arter riskerar att utrotas. Då väljer Centern att snabba på en alarmerande negativ trend.

Inge Löfgren

Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening