Det massutdöende vi nu riskerar är orsakat av mänsklig aktivitet, skriver Håkan Wirtén och Louise Carlsson från WWF.
Det massutdöende vi nu riskerar är orsakat av mänsklig aktivitet, skriver Håkan Wirtén och Louise Carlsson från WWF. Bild: Orlin Wagner

Det sjätte massutdöendet är oroväckande nära

WWF:s rapport Living Planet Report 2020, som granskar tillståndet på planeten, visar att bestånden av vilda ryggradsdjur – som däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – i genomsnitt har minskat med 68 procent sedan 1970. Det har skett på mindre än 50 år, blott ett ögonblick jämfört med de miljontals år som många av arterna har levt på jorden.

ANNONS

Vi förlorar i dag djurlivet i en takt som gör att forskarna tror att vi är på väg in i det sjätte massutdöendet – det senaste var när de stora dinosaurierna dog ut för cirka 65 miljoner år sedan. Skillnaden är att det massutdöende vi riskerar att vara på väg in i nu är orsakat av mänsklig aktivitet.

Några av de största orsakerna till den kraftiga nedgången av biologisk mångfald är ohållbart jordbruk, avskogning och handel med vilda djur. Det är orsaker som också bidrar till att sjukdomar som covid-19 sprids från djur till människor. Utan en rik biologisk mångfald som ger livskraftiga ekosystem riskerar vi både hälsa, jobb och en hållbar ekonomi.

ANNONS

En välmående natur ger oss frisk luft, rent dricksvatten och skydd mot naturkatastrofer. Den ger oss också jord att bruka, bin som pollinerar grödor och mediciner. Ändå utvinner vi och konsumerar mer än vad jordens förnybara resurser hinner återskapa.

I Sverige finns få opåverkade livsmiljöer. SLU Artdatabanken har i år rödlistat 21,8 procent av de bedömda svenska arterna, vilket är en ökning jämfört med förra rödlistan 2015.

Vi behöver kraftfulla politiska beslut för att kunna skydda och nyttja naturen på ett hållbart sätt. WWF uppmanar regeringen att:

• Driva på för hög ambition i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald.

• Agera för genomförande fullt ut av EU:s 2030 strategi för biologisk mångfald.

• Vara förebild globalt genom att säkra den biologiska mångfalden i Sverige. Besluta om nationella mål om att effektivt skydda 30 procent av land och hav – och öka insatserna för att återskapa livsmiljöer.

• Politiken inom skog, jordbruk och fiske måste utformas så att den biologiska mångfalden nyttjas hållbart. Sverige måste också vidta åtgärder så att vi når de nationella miljömålen.

Med mer ambitiösa beslut, samt en medveten omställning till exempelvis produktion och konsumtion av mat, går det att bromsa och efter hand vända den snabba förlusten av biologisk mångfald. För vår egen skull, och inte minst för framtida generationers.

ANNONS

Håkan Wirtén

generalsekreterare WWF

Louise Carlsson

biolog och naturvårdsexpert WWF