”Ett antal hushåll på Sotenäs landsbygd har på grund av det beslut som fattades i kommunfullmäktige i den aktuella frågan hamnat i kläm”, skriver företrädare för SD i Sotenäs.
”Ett antal hushåll på Sotenäs landsbygd har på grund av det beslut som fattades i kommunfullmäktige i den aktuella frågan hamnat i kläm”, skriver företrädare för SD i Sotenäs. Bild: Daniel Johansson

Dyr konsekvens för landsbygdsborna har gömts i skuggan

Socialdemokraterna Lars-Erik Knutsson och Jan-Olof Larsson tar upp frågan om taxorna för vatten och avlopp i Sotenäs kommun, samt därvid i synnerhet finansieringen av de utredningar som rör gamla och underdimensionerade reningsverk och kommunens framtida vattenförsörjning.

ANNONS

Replik till Lars-Erik Knutsson och Jan-Olof Larsson

LÄS MER:Tomma ord om levande landsbygd

I Sotenäs kommun är antalet va-abonnenter större än skattekollektivet, vilket föranlett diskussioner om hur en rimlig fördelning av kostnaderna bör ske mellan fastboende och säsongsboende, eller mellan skattekollektiv och taxekollektiv.

De båda socialdemokraterna för fram en principiellt och sakligt viktig ståndpunkt, nämligen att den som utnyttjar en tjänst också ska betala för den och att den som på motsvarande sätt inte utnyttjar en tjänst inte ska betala för denna.

Ett antal hushåll på Sotenäs landsbygd har på grund av det beslut som fattades i kommunfullmäktige (KF) i den aktuella frågan hamnat i kläm. Finansieringen av den utredning om reningsverken som ovan nämns får genom beslutet som konsekvens att även de boende på Sotenäs landsbygd som har eget vatten och avlopp ska vara med och betala. Detta trots att de alltså inte är berörda. Det är naturligtvis befängt och däri måste man ge de socialdemokratiska debattörerna rätt.

ANNONS

Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen (KS) och KF har dock inte uppfattat att denna specifika konsekvens gjorts känd under diskussionerna vid KS sammanträde den 25 november eller i KF i december. Inte heller den framställan som förvaltningen gjorde i ärendet och vilken behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december, eller den rekommendation som arbetsutskottet landade i, nämner saken.

LÄS MER:Fullt rimligt att skattemedel går till landsbygden

Frågan förefaller ha gömt sig i skuggan av den övergripande diskussion som ställt skattekollektiv mot taxekollektiv, liksom även i det ”paket” som diskussionen och omröstningen gällde, nämligen taxor och utredningskostnader. Vi sverigedemokrater blev bestörta över den information som Knutsson och Larsson lämnade i Bohusläningen den 23 december, eftersom den pekar på denna oförutsedda konsekvens.

Vi frågar oss också på vilket sätt Socialdemokraterna aktivt sökt göra just denna specifika konsekvens känd. Vi hade välkomnat en tidig, och tydlig, erinran från S om detta och skulle på basis därav ha artikulerat vår ståndpunkt genom att i en reservation anmäla vår avvikande mening – eller föreslagit undantag för hushåll med eget vatten och reningsverk.

I sak hade detta dock inte rubbat beslutet, eftersom majoritetsförhållandena ser ut som de gör. Har för övrigt denna majoritet insett här diskuterade konsekvenser? Vi vet inte. Vi gjorde det av angivna skäl i alla fall inte. Detta tar Socialdemokraterna till intäkt för att Sverigedemokraterna inte lever upp till sina ord om en levande landsbygd. Vi finner påståendet långsökt. Vi handlar på basis av kända och bedömda omständigheter och har kommuninvånarnas bästa för ögonen.

ANNONS

Anders Person (SD)

ledamot i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

Sebastian Andersson (SD)

ledamot i kommunfullmäktige

Veronica Johansson (SD)

ledamot i kommunfullmäktige