Eleverna får inte använda torget som en rökruta

Rektorn på Drottning Blankas gymnasium ger svar på tal om fimpandet på torget

ANNONS
|

Det är mycket positivt att Uddevalla har blivit en attraktiv skolstad med ett stort geografiskt upptagningsområde och bland annat med drygt cirka 4 000 elever på gymnasienivå.

En gymnasieskola är Drottning Blankas Gymnasieskola, belägen vid Kungstorget. Och det är just detta centrala i ”Uddevallas offentliga vardagsrum” som ställer högre krav på att skolledningen upprätthåller ordning och reda i den direkta anslutningen till skolan.

I dagens läge används trottoaren utanför, det vill säga på Torggatan, som en form av skolgård. Ett utrymme som eleverna i hög grad använder som en allmän rökruta där det slängs fimpar direkt på trottoaren. Många Uddevallabor har hört av sig till oss och pekat på att skolledningen också måste ta ansvar för ordningen i direkt anslutning till skolan.

ANNONS

Tobakslagen förbjuder rökning i skolverksamhet, men det får inte innebära att skolan utnyttjar trottoaren direkt utanför som en rökruta för eleverna. Problemet kommer att förstärkas den 1 juli 2019 då rökning förbjuds på vissa allmänna platser, typ perronger, busshållplatser och uteserveringar. Och det är uppenbart att Kungstorget med anslutna gator, typ Torggatan, får betraktas som allmänna platser.

Bild: Karl af Geijerstam

Det är inte skattebetalarna i Uddevalla som ska bekosta detta städarbete. Det är ett arbete som till 100 procent åvilar skolledningen, såväl fysiskt som ekonomiskt.

Mot ovanstående bakgrund uppmanar vi skolledningen för Drottning Blankas Gymnasieskola att omgående vidta åtgärder så att ofoget att nedskräpning av fimpar upphör.

Vårat Gäng

Gamla Uddevallabor med olika yrkesbakgrund och med bred erfarenhet av andra destinationer; Nils Carlsson, Per-Olof Ek, Ingela Hellberg, Kent Passbo, Håkan Kragnert, Tommy Reinhardt med flera

Svar direkt:

Vi på skolan beklagar om det uppfattas som om våra elever skräpar ner. Precis som insändarna tycker vi att det är ett ofog med rökning och fimpar på trottoarer och allmänna platser. Vi anser emellertid att detta är ett större, allmänt problem som inte enbart kan relateras till eleverna på vår skola.

Vår skolpersonal säger till både elever men även andra individer som röker vid vår entré att detta ej är tillåtet. Vår skola betalar idag extra till kommunen för utökad städning utanför vår entré, samtidigt som vår egen städpersonal också får i uppdrag att städa här vid behov.

ANNONS

Enligt Tobakslagen är det ej tillåtet för en skola att sätta upp askkoppar då detta skulle ses som ett sätt att uppmuntra till rökning. Utifrån ett hälsoperspektiv försöker vi givetvis stötta och motivera våra elever att inte röka. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba för att minimera nedskräpning i anslutning till skolan och vi hoppas att vi i dialog med kringboende tillsammans kan verka för ett trevligt klimat i vår stad.

Lotten Elming

Rektor Drottning Blankas Gymnasieskola

Lotten Elming, rektor på Plusgymnasiet Uddevalla
Lotten Elming, rektor på Plusgymnasiet Uddevalla Bild: Lasse Edwartz

ANNONS