En ansvarsfull budget i en orolig tid

Nyligen presenterade vi, GrönBlå Samverkan, 2023 års budget för Västra Götalandsregionen.

ANNONS
|

Vi ser ett ekonomiskt läge i Sverige och i vår omvärld som är bekymmersamt. I detta ekonomiskt osäkra läge kan vi konstatera att reformutrymmet är begränsat. Men tack vare ett stort ansvarstagande under flera år har regionen en stark ekonomisk grund att stå på.

Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare och personalen med sin kompetens är vår viktigaste resurs. Pandemin har påverkat oss alla och i synnerhet anställda inom hälso- och sjukvården. Vi är alla väldigt tacksamma för deras insatser. Medarbetarna har visat på en stor utvecklingskraft och förmåga till omställning. Denna tillit och frihet för professionen är viktig att upprätthålla.

ANNONS

Kompetensförsörjningen är en högt prioriterad fråga och helt avgörande för att regionen ska kunna ge rätt vård i tid. Bemanningsläget är på vissa håll bekymmersamt. För att vi ska kunna möta denna utveckling krävs både konkurrenskraftiga löner och goda arbetsvillkor.

I år sjösattes en satsning på 700 miljoner kronor för att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner. Satsningen fortsätter under 2023 och har fokus på att stärka kopplingen mellan karriärutveckling, kontinuitet och yrkesskicklighet samt löneutveckling. Vi har höjt ob-tillägget för natt och helg. Nyligen beslutade vi om ytterligare en särskild lönesatsning på 133 miljoner kronor riktad till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runt-vård. Satsningen utökas till 200 miljoner under nästa år.

Pandemin har inneburit stora svårigheter även för näringslivet, kultursektorn och kollektivtrafiken. Hela Västsverige står inför en stor klimatomställning där det kommer krävas kraftansträngningar vad gäller bland annat energiförsörjning till industrin. Det är utmaningar som vi möter. I en tid präglad av stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, med hög inflation, ökade kostnader och kriget i Ukraina, lägger vi fram är en ansvarsfull budget.

Lars Holmin (M),

gruppledare

Kristina Jonäng (C),

gruppledare

Conny Brännberg (KD),

gruppledare

Pär Lundqvist (L),

gruppledare

Ulrika Frick (MP),

ANNONS

gruppledare

ANNONS