En stabil röst på skolan

Liberalerna: Skolan måste vara en plats, där alla i trygghet kan lära känna sig själv.

ANNONS

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är grunden för såväl demokrati som arbetslivets konkurrenskraft. Därför betonar liberalerna skolans roll i samhället. Det finns ingen genväg till kunskap. Det behövs skickliga pedagoger samt lugn och ro i alla klassrum. Liberalerna i Uddevalla vill satsa på skolan på följande sätt:

En god start. Förskolan ger goda möjligheter att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn/elever med olika bakgrund. Ett tydligt pedagogiskt uppdrag är viktigt. Resurser skall fördelas efter behov.

En språkförskola för nyanlända barn bör införas på försök i vår kommun i väntan på beslut på riksnivå. Vi vet, att tidig språkinlärning ger stora fördelar för framtiden!

ANNONS

Den nuvarande bristen på lokaler för förskolan i Uddevalla måste snarast åtgärdas med bättre planering plus snabbare beslut och byggnation!

Tydligt ledarskap. Där lärare tagit ett (ofta fler) steg tillbaka och överlåtit åt elever att ensidigt söka sin egen kunskap har kunskapsresultaten minskat och studieoron ökat. Lärare ska uppmuntras att ha ett tydligt ledarskap. En fortlöpande utbildning och träning samt ökat stöd måste ges- ett klart uppdrag till utbildningsansvariga i kommunen. (Det skulle vara mycket bättre, om vi hade en statlig skola). Vi ska inte ha någon flumskola i Uddevalla!

Bra skola för alla. Elever med funktionsnedsättning skall garanteras stödresurs. Barn/ungdomar som har rätt att gå i särskola men väljer att gå grundskola, ska ges stöd motsvarande särskoleplacering. Elever i grundskolan skall ökade möjligheter att läsa in gymnasiekurser och få betyg i dessa.

Elever- främst i gymnasiet- skall fortsätta att ha goda möjligheter att delta i internationellt utbyte-en utökning av resurser skulle inte sitta fel!

Nyanländas rätt till modersmålsundervisning skall garanteras. Språkcaféer på ideell grund ska uppmuntras och stödjas. SFI i Uddevalla ska även framöver ha hög kvalitet och ges ordentliga resurser. Då förbättras integrationen på ett naturligt sätt!

Stor frihet för alla. Skolan måste vara en plats, där alla i trygghet kan lära känna sig själv. En oas av frihet även för den som drabbas av hederskultur eller annan ofrihet i hemmet. Frivilligorganisationer bör välkomnas i skolans arbete mot mobbing. Nolltolerans ska råda mot försök att rekrytera elever till våldsbejakande och/eller ickedemokratiska ideologier i Uddevallas skolor!

ANNONS

Lärarassistenter. Lärare kan inte lösa alla problem i skolan. Men de kan upptäcka många. Rektorer har ett tydligt ansvar för att upparbeta kontakter och samarbete med socialtjänst och polis. Detta bör ha hög prioritet. Men i det löpande arbetet behövs verkligen kompletterande personal .En ökad satsning på främst lärarassistenter är nödvändig. Då kan lärare ägna mer av sin tid till undervisning. Så får vi en skola med ökad kvalitet!

Satsa på lärarna. Läraryrket skall vara ett välavlönat, kreativt och fritt yrke. Fortsatt satsning på löneläget måste ske, om vi skall få hög kvalitet på undervisningen i varje klassrum. Lärarna –tillsammans med sina elever- har en nyckelroll att skapa ett gott samhälle för alla. Vi skall ha en likvärdig skola i Uddevalla, där alla kan utvecklas!

Sammanfattningsvis: Liberal skolpolitik medför, att den fina skolstaden Uddevalla bevaras och utvecklas. På utbildningens område behövs en stabil röst-liberalernas!

Ralph Steen (L) Vice ordför Kommunfullmäktige och Demokratiberedningen

ANNONS

Maria Johansson (L) Ordför Liberalerna Uddevalla