Att placera en stor skola i Skäret är en felsatsning menar familjen Sylvén.
Att placera en stor skola i Skäret är en felsatsning menar familjen Sylvén. Bild: Nemanja Kazic

Enorm skola på lilla Skäret skulle skapa kaos

En utredning om lämplig placering för skolbygge – en ny förskola samt en ny grundskola – mellan Råssbyn och Skäret har översiktligt utförts av Uddevalla kommun under 2019. Beslut har tagits om att bygget ska genomföras av firma Hemsö som sedan kommer att hyra ut lokalerna till kommunen.

ANNONS

Detta har nu resulterat i att kommunalpolitikern Roger Ekeroos (M) i Bohusläningen den 15 november meddelade att man har beslutat att Skäret är den lämpligaste placeringen för bygget av grundskolan. Detaljplan behöver upprättas, bygglov sökas, fornminnen utforskas, kommande trafikkaos på tillfartsvägar lösas; man är nu i gång med denna process. 2026 ska det finnas en skola på plats.

Det är helt uppenbart att behovet av ytterligare skol-/förskolekapacitet föreligger i Forshälla redan i dag. Befolkningstillväxten är så kraftig att detta bör ske så snabbt som möjligt.

Men att det brådskar är inte skäl nog att göra kommunala felsatsningar.

LÄS MER:Skarp kritik mot nya skolan på Skäret

Vi är många som ställer oss mycket tveksamma till Hemsös bygge på Skäret. Ekeroos säger att kommunen där äger mycket lämplig mark. Detta är inte helt sant. Kommunen äger en bergknalle samt odlad jordbruksmark som man nu föreslår att Hemsö bygger på. Jordbruksmark får man, som bekant, inte bebygga i dagens Sverige.

ANNONS

En annan och den allvarligaste begränsningen är dock att man i beslutet ej har beaktat möjligheten att nyttja den befintliga Forshällaskolan. Att bygga nytt, dyrt och fint är som bekant mer lockande än att underhålla och förbättra det som redan finns.

Den rimligaste lösningen på skolbehovet i området är att låta Hemsö:

1. Renovera den befintliga Forshällaskolan och här förlägga förskolan. Skolan rymmer idag cirka 300 grundskoleelever. Den förskola som man behöver ska vara dimensionerad för 160 barn. Alltså skulle detta vara en lösning som dessutom tillåter fortsatt expansion under flera år.

2. Bygga en ny grundskola för 600 elever öster om väg 675 i Råssbyn. Ingen ny detaljplan behövs för ett bygglov, inga förseningar i byggandet på grund av kända fornlämningar eller av överklaganden av närboende. Vilket tveklöst kommer ske i mängd och styrka för det smått groteska Skäret-alternativet; tre våningar på en minimal bergstomt mitt i en befintlig småhusbebyggelse där detaljplanen i dag föreskriver max två våningar.

Dessutom anges i kommunens rapport att inga nya utbyggnader av eldistribution behövs vid bygge i Råssbyn. Närheten till Lerbomotet gör även att trafiksituationen med bussar och bilar blir den mest hanterbara. Cirka 50 procent av elevunderlaget kommer trots allt fortsatt komma från östra Forshälla.

ANNONS

Som konstaterats kommer Skäret-alternativet för bygge av en grundskola för 600 elever i all sin orimlighet att försena en färdig skola med många år bland annat på grund av att detaljplanen kommer att överklagas till högsta instans av samtliga berörda. Ekeroos säger att han på Skäret vill skapa en "samhällsfastighet" som kan användas på både kvällar och helger. Denna ambition kommer mycket få om ens någon av de närboende att uppskatta. Långa namnlistor har redan lämnats in till berörda i kommunen. Detta är bara början.

Notera gärna att inga av dessa problem föreligger vid ett skolbygge i östra Råssbyn eller en ombyggnad av Forshällaskolan till ny förskola.

Familjen Sylvén

Skäret