Exploatering av Skomakarudden bidrar inte till utvecklingen

Allmänheten måste få ha kvar tillgänglighet till strandlinjen

ANNONS

Svar till Mikael Andersson 29 april

LÄS MER:Socialdemokraterna har motarbetat utvecklingen i Bovallstrand i över ett halvt sekel

Mikael Andersson, politisk vilde i Sotenäs kommunfullmäktige, ondgör sig över att Socialdemokraterna vill värna och utveckla den unika och fina Skomakarudden i Bovallstrand så att alla boende och besökare kan uppleva dess livskvalitet genom ett rörligt och havsnära friluftsliv.

Kommunen äger, genom ett arv, 25 procent av planområdet och har därmed ägarinflytande förutom planmonopolet. Den tänkta exploateringen bygger på att kommunen säljer sjönära mark trots att kommunfullmäktige beslutat att det inte får ske. Bakgrunden är att kommunfullmäktige vill säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen.

Mikael påstår sig veta att det finns efterfrågan på lägenheter i Bovallstrand men faktum är att Sotenäsbostäder har valt att ändra detaljplanen för Finntorp 2:85 för att göra villatomter istället för hyreshus. De vill inte bygga hyresfastigheter på grund av bristande efterfrågan. Dessutom finns det i dagsläget mer eller mindre färdiga detaljplaner för att bygga 24 hyresrätter, 35 bostadsrätter samt 25 villor i Bovallstrand med omnejd. Dessa planerade bostäder kommer naturligtvis att byggas så snart efterfrågan blir ett faktum.

ANNONS

LÄS MER:Säg nej till planerna på att exploatera Skomakar­udden i Bovallstrand

Det finns inte något som tyder på att en detaljplan per automatik skulle bidra till befolkningsutveckling. Om så var fallet skulle ju Bovallstrand med flera samhällen i Sotenäs visat på en avsevärd befolkningsökning under de senaste decennierna. Tusentals bostäder har byggts i kommunen men invånarantalet har i princip stått helt stilla. Detta fenomen tyder på att det som byggs inte attraherar för åretruntboende utan köps upp av sommar- och delårsboende. Den pågående detaljplanen för Skomakarudden är en plan i samma riktning och den kommer inte i någon större utsträckning att bidra till fler årsboenden. Däremot är risken stor att vi bygger bort de kulturmiljöer som attraherar tiotusentals besökare årligen. Det är definitivt inte utvecklande för näringslivet som du anser dig värna om Mikael.

Det krävs en djupgående analys av hur man planerar bostäder för att attrahera åretruntboende. En sådan analys kommer Socialdemokraterna att kräva under det pågående översiktsplanearbetet i kommunen. Det framgå tydligt av plan- och bygglagen att kommunen ska hushålla med sina markresurser och planera bostäder för de som har avsikt att bo och vara folkbokförda i kommunen.

Vi Socialdemokrater vill värna centrala attraktiva natur- och kulturmiljöer och anser att det finns områden som är bättre lämpade för att locka barnfamiljer till norra delen av kommunen, när behovet av att planera ytterligare bostadsområden infinner sig. Områden som har en lägre prisbild och som har förutsättningar för naturnära boende med aktiviteter som till exempel odling, trädgårdssysslor, djurhållning.

ANNONS

LÄS MER:Ny plan gör det möjligt att rusta upp förfallet område

Till sist kan vi inte låta bli att fundera över Mikaels politiska agerande där han i valrörelsen som centerpartist lovar guld och gröna skogar till Bovallstrandsborna med bland annat bibehållen skola och bättre tillfartsvägar för att efter valet medge en nedmontering av skolan i Bovallstrand samt konvertera till moderaterna. Detta till trots sitter han kvar som politiskt vilde i kommunfullmäktige på ett centerpartistiskt mandat. Är det så vi utvecklar en bra politik i Sotenäs kommun Mikael Andersson?

Birgitta Albertsson

Oppositionsråd (S)

Britt Wall

2:e vice ordförande byggnadsnämnden (S)

Vivianne Gustavsson

ledamot byggnadsnämnden (S)

Bengt Sörensson

ledamot kommunstyrelsens tekniska utskott (S)