KG Johansson tror att en fördämning över Sunninge sund vid Uddevallabron skulle kunna kontrollera vattennivån och därmed undvika översvämningar i centrum.
KG Johansson tror att en fördämning över Sunninge sund vid Uddevallabron skulle kunna kontrollera vattennivån och därmed undvika översvämningar i centrum. Bild: Håkan Fredriksson

Fördämning vid Uddevallabron kan stoppa översvämningar

Genom att bygga en fördämning över Sunninge sund kan problemet med översvämningar i Uddevallas hamnområde och centrum lösas permanent.

ANNONS

Dammen eller fördämningen skall läggas från Rödberget i norr till södra sidan av sundet och kan byggas parallellt med och på västra sidan av Uddevallabron. Där blir intrånget för Sunningebebyggelsen och de boende minst störande.

När vattnet i havet stiger (vid lågtryck med västanvindar, eller på sikt med en höjning av havsnivån) stängs portarna i fördämningen, så att nivån innanför förblir oförändrad (kan regleras efter behov). Denna ”bassäng” får ta emot och fyllas med vattenmassorna från Bäveån, Kärraån, Bodeleån, stadens dagvatten och andra mindre tillflöden.

Då ytan på bassängen är betydande, kan fördämningen vara stängd några dagar utan att vattennivån stiger nämnvärt. När havsnivån (i Skagerrak) gått ner till det normala öppnas portarna i fördämningen och släpper ut vattenmassorna som ackumulerats under tiden för stängningen.

ANNONS

Blir det dyrt det här? Ja, men klimatförändringar är ingen kommunal fråga, så pengarna är en gemensam angelägenhet.

På detta sätt regleras vattennivån och problemen med översvämningar för de lågt belägna områdena i centrala Uddevalla elimineras.

Vid en permanent, framtida höjning av havsnivån måste systemet kompletteras med ett pumpsystem (kan vara vindkraftsdrivet) så att nivån i bassängen hålls där den ska ligga.

Fartygstrafiken till och från hamnen, vid en framtida havsnivåhöjning, kan bibehållas genom att bygga ett slussningssystem. Det finns bra exempel att studera, exempelvis hur man löst problemet med tidvatten i Themsen.

Sammanfattningsvis har Uddevalla ett gynnsamt topografiskt läge, omgivet av höglänt terräng. Så det blir fel att jämföra sig med Kristianstad och andra liknande kuststäder i låglänta områden. Möjligen att problemen är likartade på lång sikt i Göteborg.

Blir det dyrt det här? Ja, men klimatförändringar är ingen kommunal fråga, så pengarna är en gemensam angelägenhet. Därför borde det gå att bygga med statliga medel eller varför inte EU-pengar. I vart fall skulle jag vilja se att någon med lämplig kompetens räknar på det.

KG Johansson