Fredrik Christensson Centerpartiet Riksdagsledamot
Fredrik Christensson Centerpartiet Riksdagsledamot Bild: Edvin Bergström

Förskolan måste nå ut till fler utsatta familjer

Barnen måste kunna lita på att det finns vuxna på förskolan som ser dem.

ANNONS

Alla barn har rätt till en bra skolstart därför behöver vi en likvärdig förskola av hög kvalitet. De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna. Samtidigt är det just dessa barn som svensk förskola har svårast att nå.

Det visar aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån. Av alla barn i Sverige mellan tre och fem år är det idag 23 000 barn som inte går i förskolan. Utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster är överrepresenterade.

Centerpartiet ser förskolan som en viktig och avgörande del för barnens lärande och utveckling. Vi måste därför se till att vi har en likvärdig förskola av hög kvalitet i hela landet. Vi måste också se till att vi fångar upp de barn som hamnat i utanförskap, de barn med svåra förutsättningar som vi idag inte lyckas nå ut till.

ANNONS

Under Centerpartiets partistämma antog vi ett antal viktiga förslag för att stärka kvalitén och se till att fler barn får ta del av förskolan.

1. Bättre uppsökande verksamhet om förskolan till familjer i utanförskap

För att utöka rätten till förskola behöver kunskap och information om förskolans verksamhet nå utsatta familjer på ett bättre sätt än idag. Genom att kommunen arbetar med uppsökande verksamhet kan familjer med svårare förutsättningar få bättre information och kunskap om förskolans uppdrag och verksamhet. Det är också ett sätt att nå nyanlända föräldrar och erbjuda dem möjligheten att gå till en integrationsförskola, där ordinarie förskoleverksamhet bedrivs parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna.

2. Fler timmar i förskolan för barn med föräldrar som inte arbetar

Idag varierar rätten till förskola beroende på om föräldrarna arbetar eller inte. Exempelvis har barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd inte rätt till förskola lika många timmar som barn vars föräldrar arbetar. För att nå de mest utsatta familjerna bör rätten till antalet timmar på sikt öka för familjer i utanförskap.

3. Nytt nationellt riktmärke för antalet barn per utbildad personal

Vi står inför stora utmaningar med bland annat stora barngrupper och brist på utbildad personal. Barnen måste kunna lita på att det finns vuxna på förskolan som ser dem. Idag finns ett riktmärke från Skolverket som sätter gränser för hur många barn som får vara i en barngrupp. Centerpartiet vill istället se ett riktmärke för hur många barn varje utbildad personal får ha ansvar för. Det skulle ge den pedagogiska verksamheten möjlighet att utformas efter deras förutsättningar och vad som är bäst för barnen. Huvudmännen måste också få stöd i att nå riktmärket och deras arbete ska följas upp.

ANNONS

4. Förändra maxtaxan

Dagens system med maxtaxa bör reformeras för att öppna upp och ge större frihet för kommunerna att själva bestämma över avgiftsnivåerna. Med en viss höjning av maxtaxan för de som tjänar mer skapar vi utrymme för satsningar på såväl utbyggnad av förskolan som mer pedagogik och minskade barngrupper.

Centerpartiets nya utbildningspolitiska program innehåller flera viktiga förslag för att stärka kvalitén i förskolan och hur vi bättre kan nå de barn med svåraste förutsättningar, barn som vi idag missar. Det är viktigt för en likvärdig skola som gynnar alla barn och som för Sverige framåt.

Fredrik Christensson (C)

Utbildningspolitisk talesperson