"Turister och åretruntboende lockas inte till överexploaterade områden vilket historien vittnar om."
"Turister och åretruntboende lockas inte till överexploaterade områden vilket historien vittnar om." Bild: Lasse Edwartz

Förstör inte det som gör vårt Bohuslän unikt

Vi har förmånen att leva i ett av värdens vackraste naturområden. Det unika granitlandskapet med dess klippformationer och öar i havsbandet ger oss invånare stor livskvalité och attraherar besökare från när och fjärran. CNN rankade Bohuslän som en av världens vackraste vildmarksplatser 2013.

ANNONS
|

Det är med sorg i hjärtat som vi nu upplever hur kustremsan exploateras med objekt som ger kortsiktiga vinster och i liten mån bidrar till att förvalta detta fantastiska landskap. Delar av de småskaliga fiskelägena omvandlas i rask takt till bostadsområden likt en storstads bebyggelse. Fina bergskullar plansprängs för att ge plats åt mesta möjliga byggnation och tillgängligheten längs vattenlinjen blir alltmer privatiserad. Det är en utveckling som inte kommer att gynna en hållbar framtid i vårt vackra Bohuslän.

För att vända denna negativa trend startades Kustzoneprojektet för cirka 15 år sedan. Det var ett samarbete mellan kustkommunerna i norra Bohuslän och länsstyrelsen som bland annat resulterade i en strukturbild. I bilden enades man om vilka värden som dessa kommuners attraktivitet vilade på: naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska värden och levande kustsamhällen. För att säkerställa dessa fundamentala kvalitéer över tid gjordes en gemensam överenskommelse som antogs av respektive kommunfullmäktige. Styrdokument skulle ligga till grund för en varsam och hållbar utveckling.

ANNONS

LÄS MER:Delade meningar om bostadsprojekt på Kleven

Allt fler förfäras nu över områden som överexploateras och ifrågasätter hur kustkommunerna lever upp till överenskommelsen. Frågan är om dagens politiker har kunskap om detta dokument?

För Sotenäs del är resultatet av de senaste 15 årens planering och byggnationer högst anmärkningsvärt. Bostadsbyggandet föregås inte av några analyser som grundar sig på behov och efterfrågan utan tvärtom så säger i princip den styrande församlingen ja till alla exploatörer som vill starta detaljplaner. Dessa planer är i stor utsträckning lokaliserade till havsnära och/eller utsiktsområden. Områden som till allra största del blir fritidsbostäder redan från början. Som exempel kan nämnas Kleven, Korpåsberget, Stärkesten, norra Hovenäset, Lindalsskogen och Östra Skalberget. Cirka 500 boendeenheter som till minst 70 procent har blivit fritidsboenden. Är det så vi utvecklar ett levande och hållbart samhälle? Så klart inte då våra markresurser ska räcka för kommande generationer. Ett annat bekymmer är kommunens belastade reningsverk där det krävs flera 100-tals miljoner för att ge utrymme för utveckling. Redan i nuläget nekas åretruntbostäder påkoppling.

Sotenäs attraktionskraft vilar på vårt vackra landskap och levande pittoreska småsamhällen. All bebyggelse ska därför ske med varsamhet samt förhindra förvanskningar. Turister och åretruntboende lockas inte till överexploaterade områden vilket historien vittnar om. Det är ett politiskt ansvar att säkerställa kommunens grundläggande värden.

ANNONS

LÄS MER:Planerar område för boende och verksamhet på Smögen

Viktiga åtgärder:

• Den stora risk som föreligger för överexploatering måste föregås av serösa konsekvensanalyser som beaktar lokala behov, natur, miljö, kulturvärden, infrastruktur med mera.

• Bostäder ska i första hand planeras för att attrahera åretruntboenden. Det handlar om bra och hållbar boendemiljö till priser som en medelinkomstfamilj har råd att betala.

• Detaljplanerade områden bör tas i bruk innan nya stora områden planläggs. Som exempel kan nämnas Sotenäs norra kommundel där det redan finns färdiga detaljplaner för hundratals nya bostäder.

• För att garantera en god va-försörjning krävs en va-plan samt en prioritering av vilka fastigheter som kan tillgodoses innan kapaciteten är utbyggd.

• Bevarandeplaner ska arbetas fram som ska säkerställa att attraktionskraften bibehålls i alla våra samhällen samt på landsbygden.

• Proportionerna mellan fritidsboende och åretruntboende måste regleras då mark- och va-kapaciteten är begränsad.

• En kompetensförsörjningsplan för politiker bör antas för att upprätthålla kunskapsnivån inom sakområdet.

Britt Wall

Smögen

Olle Törnquist

Kungshamn

Kjell Andersson

Hunnebostrand

LÄS MER:Bostäder måste främst byggas för invånarna – inte sommarboende

LÄS MER:Exploatörer pratar lätt omkull kommunalråden

ANNONS