När covid-19-krisen drabbade samhället fanns naturen där och erbjöd en trygg arena för både motion och lek, men också för vandrande möten och stillsamma stunder. Bilden visar den upprustade vandringsleden ”Jorden runt” i Gustafsberg.
När covid-19-krisen drabbade samhället fanns naturen där och erbjöd en trygg arena för både motion och lek, men också för vandrande möten och stillsamma stunder. Bilden visar den upprustade vandringsleden ”Jorden runt” i Gustafsberg. Bild: Matilda Spetz

Främja friluftslivet för hållbar utveckling

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade samhället och allt förändrades fanns naturen där och erbjöd en trygg arena för både motion och lek, men också för vandrande möten och stillsamma stunder.

ANNONS

Data från Google pekar på en 75-procentig ökning av allmänhetens rörelsemönster på platser som nationalparker, offentliga stränder, småbåtshamnar och offentliga parker under våren 2020.

Det är både kul och viktigt – särskilt med många nybörjare inom friluftsliv. Fysisk aktivitet i naturen gör att vi mår bättre och ökar vår medvetenhet för vår omgivning.

Västra Götaland och dess kommuner kan göra mer för att främja friluftslivet i syfte att främja folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen. Grundläggande är att säkerställa god tillgång till tätortsnära natur samt en bred förståelse för allemansrätten.

Särskilt viktigt är det att alla aktörer, inklusive föreningar, kommuner, regioner och länsstyrelser, samarbetar för att vända trenden i de av riksdagen beslutade friluftsmålen som fortsatt har en negativ utveckling: Ett rikt friluftsliv i skolan, Friluftsliv för god folkhälsa och God kunskap om friluftslivet.

ANNONS

År 2021 är utsett till ”Friluftslivets år” i Sverige. Sannolikt är 2021 också året då vi återigen satsar på en nystart av samhällsutvecklingen efter den paus som covid-19-krisen har tvingat på oss.

Det ger Västra Götaland mycket goda möjligheter att främja friluftslivet som en prioriterad satsning, och att göra det tillsammans med företag och föreningar.

Vi uppmanar därför beslutfattarna i Västra Götaland att öka regionens och kommunernas engagemang för friluftslivet, genom att

• Engagera er i Friluftslivets år.

Satsa på engagemang i Friluftslivet år som en kraftsamling och nystart på en hållbar samhällsutveckling. Då arbetslöshetssiffrorna och den psykiska ohälsan väntas öka, är detta ett gyllene tillfälle att få fler människor att ta del av naturen och samtidigt öka kunskapen om den.

• Skydda naturens sociala värden.

Samhällsplanera för friluftsliv genom att skapa förutsättningar för sammanhängande tätortsnära grönstruktur och större naturområden så att både friluftsorganisationer och enskilda kan utöva aktiviteter där. Resurser för att behålla och utöka kollektiv- och tågtrafiken till naturområden behövs i hela Västra Götaland, så att fler kan ta del av hållbara naturupplevelser, utan att behöva ha tillgång till egen bil. Samtidigt behöver Länsstyrelsen i Västra Götaland stå upp för allemansrätten och varken urholka tillgängligheten till naturen eller strandskyddet.

ANNONS

• Låt friluftslivet väga tyngre.

Friluftslivet behöver väga tyngre i samhällets planering och verksamhet och därmed behöver beslutsfattare på alla nivåer regelbundet följa upp och utvärdera hur samhället når och uppfyller de tio friluftsmålen. Vi välkomnar en ökning av det regionala bidraget till friluftslivets organisationer som särskilt kan få med grupper som i lägre grad nyttjar friluftslivet, exempelvis barn, ungdomar och människor med annan etnisk och kulturell bakgrund. Kom ihåg att en satsad krona på friluftslivet ger mångfalt tillbaka till Västra Götaland genom den ideella kraften.

I strävan efter en hållbar samhällsutveckling erbjuder friluftslivet unika möjligheter.

Social utveckling genom ökad folkhälsa och livsglädje. Ekologisk utveckling genom ökad respekt för naturen och allemansrätten. Och ekonomisk utveckling genom stöd till ideella krafter.

Lars Lundström

generalsekreterare Friluftsfrämjandet

Hans Rengman

ordförande Friluftsfrämjandet Region Väst

ANNONS