Gäller Natura 2000 för Preem?

Listan kan göras lång på alla olägenheter vi har upplevt, vi vet vad detta innebär och vilka konsekvenserna blir av allt obehag.

ANNONS

I ett inlägg i Bohusläningen, den 3:e och 5:e januari 2019, framför tidningens ledarskribent hur fantastiskt och nödvändigt det skulle vara om Preem får tillåtelse att miljardsatsa på en utbygqnad och därmed fördubbla utsläppen av koldioxid, vilket medför att Bohuslän får den industri som släpper ut mest koldioxid i hela landet.

LÄS MER:Därför är det bra att Preemraff bygger ut

LÄS MER:Därför väntar Preem tålmodigt på domstolens besked

Det uppfattas av mig som om man tror att bolaget gör en god gärning med sin utbyggnad.

Något som uppenbarligen glöms bort i sammanhanget – att på Härnäset nor om Brofjorden som är ett område beläget mittemot Preemraff finns ett naturreservat som skyddas enligt Natura 2000.

Alla EU-länder utser särskilda områden som har de högsta naturvärdena för att behålla den biologiska mångfalden. Natura 2000 kan hindra exploatering även utanför områdets gränser om den "på ett betydande sätt'' kan påverka miljön inne i området.

ANNONS

LÄS MER:Så kan Preemraff klimatkompensera

Alla Natura 2000 områden klassas som riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken (MB) och har stora natur-, kultur- och friluftsvärden och områden särskilt värdefullt för rekreation. '

I sitt inlägg uppger ledarskribenten att utbyggnaden kommer att medföra påfrestningar för området. Det blir fler transporter och säkert mer ljud. Man kommer att ta mer mark i anspråk men att området sedan decennier är exploaterat. Ja, men det gäller inte området norr om Brofjorden.

LÄS MER:Därför vill vi inte använda Lysekilsbanan

Redan då raffinaderiet en gång planerades ville man använda norra sidan av Brofjorden men det blev avslag eftersom kustområdet med sin unika och värdefulla natur skulle bevaras. Man hade uppenbarligen ingen kunskap om att man lade raffinaderiet på gränsen till detta värdefulla kustområde som norra Bohuslän är.

På den tiden spådde politiker en fantastisk framtid för Lysekils kommun, men vad som kommit till min kännedom så blev det inte så. Det kanske hade varit gynnsamt för Lysekils kommun att satsa på turism året om än på en miljöfarlig industri.

LÄS MER:Därför säger vi nej till Preemraffs utbyggnad

På Härnäset har min släkt bott i fem generationer. Några av oss har följt raffinaderiet sedan man sprängde ner den i den Bohuslänska graniten. Listan kan göras lång på alla olägenheter vi har upplevt, vi vet vad detta innebär och vilka konsekvenserna blir av allt obehag.

ANNONS

Vid en utbyggnad vill Preem få tillstånd an hantera den mest förorenade oljan till bensin och diesel och släppa ut mängder med föroreningar. Det blir som ledarskribenten uppger påfrestningar i området, inte endast ökade koldioxidutsläpp utan även ökat buller och ökad fartygstrafik med utsläpp av barlastvatten.

LÄS MER:Därför angår oss Polens affärer

Glöm dock inte att det dessutom blir ökade svavelutsläpp, processtörningar, vatten som förorenas genom utfällningar av luftföroreningar, kylprocesser, oplanerade utsläpp och otäck lukt. Då undrar jag, hur ska vi göra, vi som inte kan bo kvar, ska vi då bara överge våra hus?

Gäller inte miljöbalken för Preem?

Med en besynnerlig övertygelse menar ledarskribenten i tidningens inlägg att vj måste ha ett globalt perspektiv, inte bara se på de svenska koldioxidutsläppen. Innefattar detta, globala perspektiv, även ekonomin, att vinsterna från Preem Lysekil går till ägaren i Saudiarabien?

LÄS MER:Om klimatmålen ska nås behövs Lysekilsbanan

Ingen vet något om framtiden men ledarskribenten menar sig ändå veta att utbyggnaden av Preemraff i grunden är en klok satsning och att den är rimlig ur miljösynpunkt. Detta ifrågasätter jag starkt. Om vi fortsätter se vinstintressen före miljön, så blir det svårt, förmodligen omöjligt, att nå miljömålen.

Närboende

Svar direkt

Preem lyder under Miljöbalken. Det är enligt kapitel 9 och kapitel 11 som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har gett sitt tillstånd i en dom den 9 november.

ANNONS

Preemraff tar emot högsvavliga oljor ("mest förorenade") och producerar svavelfria bränslen, vilket är en vinst för miljön. En vinst för miljön är även att överskottsvärme används för fjärrvärme i Lysekil.

Implicit antyder signaturen Närboende att det är fel med utländskt ägande av raffinaderiet. Sådana regleringar anser jag vara förfelade.

Att omkring 600 personer arbetar på Preemraff anser jag vara en tillgång för Lysekils kommun. Detta behöver inte stå i strid med jobb inom turismen.

Karl af Geijerstam

ledarskribent