Klimatmålen kan nås, tack vare Preemraff

Preem: Vi arbetar hårt och intensivt för att genomföra världens största hållbara omställning

ANNONS

I en debattartikel skriver Mikael Wennergren (LP) och Maria Granberg (MP), båda aktiva lokalpolitiker i Lysekil, att Preems utvecklingsplaner inte är förenliga med Sveriges klimatmål. Sanningen är att det är precis tvärtom. Preems utvecklingsplaner är helt avgörande för att Sverige ska kunna nå klimatmålen på ett effektivt och ansvarsfullt sätt – som värnar både miljö, ekonomi, sysselsättning och andra sociala aspekter.

Preem står bakom de svenska klimatmålen, och arbetar dagligen för att möjliggöra att målen nås i god tid. Det är ett utmanande arbete som kräver en omfattande omställning i hela Preems värdekedja – från utvinning av råvaror, genom produktionsprocessen, hela vägen ut till samhället som konsumerar produkterna.

ANNONS

För att kunna genomföra omställningen krävs främst två saker:

• Den första är ett successivt skifte från fossila insatsvaror, som råolja, till förnybara alternativ, som restprodukter från skogen och lantbruket.

• Det andra är att utveckla själva raffinaderierna, så att de kan anpassas till de nya råvarorna, vilket ger en ökad produktionskapacitet av förnybara drivmedel.

Båda dessa saker omfattas av det uppdaterade miljötillstånd som Preem ansökt om, och som i veckan förhandlas i Mark- och miljööverdomstolen.

Preem har idag drygt 1 500 anställda, och sysselsätter indirekt omkring 3 000 personer i Sverige. Dessutom arbetar ytterligare drygt 3 000 personer under Preems varumärke i stationsnätet. Vi har ett ansvar mot våra medarbetare att genomföra en hållbar omställning som värnar deras ekonomiska och sociala situation. Genom att utveckla raffinaderiet i Lysekil kan vi både skapa förutsättningar för en mer hållbar drivmedelsproduktion, samtidigt som vi slår vakt om människors sysselsättning och vardag.

Preem har en tydlig plan för hur klimatomställningen ska gå till. Det handlar om att successivt byta ut fossila insatsvaror mot förnybara. Naturgas byts mot biogas, och råolja byts mot tallolja och andra förnybara alternativ. Det handlar om att fortsätta effektivisera raffinaderierna och att upprätta storskaliga anläggningar för koldioxidinfångning. Allt detta har redan påbörjats på Preems raffinaderier, och kommer att öka i takt de kommande åren.

ANNONS

Det är helt centralt för Preem att fokusera på att fasa ut den tyngsta, mest orena delen av produktionen – tjockoljan. Tjockoljan används i dag som fartygsbränsle men är mindre energieffektiv än diesel och bensin och innehåller betydligt mer svavel. Kort sagt är tjockolja ett sämre drivmedel, som behöver fasas ut så snabbt som möjligt. Genom att utveckla raffinaderiet som beskrivs i miljöansökan kan vi göra detta redan innan år 2025.

Parallellt med avvecklingen av tjockolja arbetar vi febrilt med att utöka den förnybara produktionen. Denna resa påbörjades för över tio år sedan. Idag produceras drygt 200 000 kubikmeter förnybara diesel och bensin på Preemraff Göteborg. Om Preem ges ett nytt miljötillstånd i Lysekil är planen att påbörja förnybar produktion på Preemraff Lysekil redan i år.

Med nya miljötillstånd i Göteborg och Lysekil kommer Preem ta enorma kliv de kommande tio åren. År 2024 ska den förnybara produktionen ha tiodubblats jämfört idag, och till år 2030 ska produktionen ha ökat till 5 miljoner kubikmeter. Det kommer att bidra till att minska utsläppen i transportsektorn med över 12 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Inget annat företag i Sverige har rådighet över så stora utsläppsminskningar.

Under hösten gjordes en stor uppdatering av Preems planerade utvecklingsplaner i Lysekil. I den uppdaterade ansökan ger Preem en rad löften. Mikael Wennergren (LP) och Maria Granberg (MP) har rätt i att dessa löften inte rent juridiskt ålägger Preem specifika åtaganden. Det är heller inte syftet.

ANNONS

Dessa löften är riktade till allmänheten, till boende i Lysekil, Sotenäs, Tanum, Uddevalla och Munkedal, och till övriga Västra Götaland. De är även riktade till Preems medarbetare. Med dessa löften lovar vi att Preem gör allt i sin makt för att genomföra en så ambitiös, skyndsam och långsiktigt hållbar omställning som bara möjligt.

Artikelförfattarna riktar även kritik mot den teknik som kallas CCS (Carbon Capture and Storage), koldioxidinfångning och lagring. För oss är denna kritik mycket främmande, och står dessutom i strid med rekommendationerna från FN:s egen klimatpanel IPCC – världens viktigaste organ för arbetet mot klimatförändringarna – som förespråkar en omfattande utveckling av tekniken för att kunna nå klimatmålen.

Preems CCS-projekt är ett av få i Sverige. I samarbete med ett antal organisationer pågår just nu ett pionjärarbete vid Preemraff Lysekil, där infångning av koldioxid kommer att starta under våren i ett pilotprojekt. Målet är att upprätta en fullskalig infångningsanläggning redan inom några få år. Med en välutvecklad infångning på raffinaderiet kan Preems utsläpp minska snabbare än vad både Sveriges och EU:s klimatmål kräver. Man häpnar över att vissa försöker motsätta sig denna utveckling.

Mikael Wennergren (LP) och Maria Granberg (MP) avslutar sin artikel med en ytterst personlig ”känsla” av att Preems satsningar inte är på allvar. Detta kan närmast liknas en förolämpning mot de medarbetare på Preemraff Lysekil, Preemraff Göteborg, huvudkontoret i Stockholm och övriga runt om i landet som dagligen arbetar hårt och intensivt för att genomföra världens största hållbara omställning från ett fossilt raffinaderi till en förnybar och klimatneutral verksamhet – senast år 2045, innan Sveriges klimatmål ska nås.

ANNONS

Ludwig Kollberg

Ansvarig samhällspolitik Preem Sverige

Stig Nilson

Ansvarig samhällskontakter Preemraff Lysekil