”Vad händer för övrigt om Quality salmon försätts i konkurs? Vilka kostnader kommer i sådana fall att belasta kommunen?”
”Vad händer för övrigt om Quality salmon försätts i konkurs? Vilka kostnader kommer i sådana fall att belasta kommunen?” Bild: Niclas Jonasson

Kommunen tar skada av att samarbeta med oseriös aktör

Sverigedemokraterna i Sotenäs knöt tidigt förhoppningar till planerna på en landbaserad laxodling och antydde under hand sitt stöd för dessa, men uttalade offentligt även att partiets stöd inte var oreserverat.

ANNONS

Vi framhöll att en rad kriterier måste vara uppfyllda eller utredda för att vi skulle kunna ge ett sådant stöd. Dessa kriterier har gällt bland annat tidsplan, ekonomi, finansiering, infrastruktur, trafik, miljö och andra omständigheter som kan knytas till eller påverkas av projektet.

Vi har tagit fasta på det stöd i olika former som utgått från staten och EU via Jordbruksverket och länsstyrelsen, från Västra Götalandsregionen samt det faktum att en partiöverskridande majoritet i kommunfullmäktige ställde sig bakom projektet. Vi har vidare noterat, att en rad viktiga företag successivt har knutits till detta.

LÄS MER:Socialdemokraterna vänder – riktar kritik mot laxplanerna

Det finns några fundamentala ingångsvärden utan vilka projektet inte kan bli av. Investeringar om i storleksordningen 20 miljarder kronor har bedömts erforderliga för att ro detta i hamn. Det har inte presenterats någon aktör med finansiella muskler nog att ombesörja detta. Ett fundamentalt ingångsvärde har alltsedan starten även rört trovärdigheten hos den part, företaget Quality salmon, som kommunen samarbetar med. Kommunens prestige tar skada om den samarbetar med en aktör som befinns vara oseriös. Ytterst är detta ansvar politiskt.

ANNONS

Kommunen har ej fått betalt av Quality salmon för fakturor som kommunen ställt till bolaget. Bolaget har vidare en rad utestående skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Just som detta skrivs, bokstavligen, nås vi av beskedet att Sotenäs kommun ansökt om betalningsföreläggande visavi Quality salmon.

LÄS MER:Sotenäs tar laxbolaget till Kronofogden

Vi har velat visa tålamod under den komplicerade process som vi antog skulle vidta för att föra projektet i hamn. Vi har känt respekt för den omfattande arbetsinsats som kommunledning och tjänstemän lagt ned för att få till stånd ett projekt som skulle gynna kommunen. Vi konstaterar dessvärre likväl, att ökad klarhet om var i processen projektet befinner sig ej har vunnits och att ansvaret gentemot väljare och kommuninvånare därför fordrar att Sverigedemokraterna begär information om huruvida kommunledningen längre alls betraktar projektet som genomförbart och därvid anför rimliga skäl för en sådan ståndpunkt.

Viktiga saker måste nu granskas noggrant och utsättas för offentlighetens ljus. Affärshemligheternas tid måste anses vara förbi och demokratins ta vid.

Anders Person (SD)

Sebastian Andersson (SD)

Veronica Johansson (SD)

ledamöter i kommunstyrelsen

Cecilia Simonsson (SD)

suppleant i kommunfullmäktige

LÄS MER:Sotenäs står inte och faller med Quality salmon