En timmerbil lastar timmer vid en avverkning.
”Råvara från skogen spelar en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle men vi måste ta ut den på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden eller de ekosystemtjänster som skogen står för”, skriver Tina Ehn (MP). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Kompetens är nyckeln för ett hållbart skogsbruk

Vad hade Sverige varit utan skogen? Skogen är värdefull för Sverige. Oavsett om man är aktiv inom skogsnäringen, tar del av den i friluftslivet eller uppskattar den för dess enorma naturvärden är detta tydligt.

ANNONS

Skogen stabiliserar klimatet samt rymmer en rik biologisk mångfald och minnesvärda upplevelser. Våra viktigaste instrument för att bidra till ett hållbart skogsbruk inom Västra Götalandsregionen är den kompetensutveckling som sker på våra naturbruksskolor.

Det är lätt att tro att Sverige är fullt av skog, men sanningen är att en stor del av skogen är odlad produktionsskog där många arter av växter och djur inte trivs. Den biologiska mångfalden i skogsbruket behöver öka för att öka resiliensen och kunna stå emot klimatförändringarnas effekter.

LÄS MER:Skogen gör att Sverige kan nå klimatmål betydligt tidigare

Vi i Miljöpartiet anser att mer skog måste skyddas och den skog som brukas måste brukas hållbart. Råvara från skogen spelar en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle men vi måste ta ut den på ett sätt som inte äventyrar den biologiska mångfalden eller de ekosystemtjänster som skogen står för. Hyggesfritt skogsbruk är en del av den lösningen.

ANNONS

De gröna näringarna har ett stort behov av ny kompetens. Naturbruksgymnasierna drivs på kommunernas uppdrag och ska kompetensförsörja de gröna näringarna. Regionens naturbruksskolor ska fortsätta att utveckla och sprida kunskap om biologisk mångfald i till exempel parkskötsel, odlingslandskap och i skogsbruket. Framför allt ett hållbart skogsbruk.

Skogen är viktig för oss på så många olika sätt. Den binder också kol och ger oss viktiga naturresurser som kan hjälpa oss att nå klimatmålen – om skogen används klokt. Det måste bli mer lönsamt att bruka skogen utan att förbruka artmångfald eller kolsänkor. Vi vill underlätta långsiktig förvaltning, mångbruk och moderna, naturnära brukningsmetoder.

LÄS MER:Klimatkrisen kräver förnyelse av skogsbruket

Miljöpartiet vill se ett hållbart skogsbruk som värnar biologisk mångfald och skapar robusta ekosystem som gör oss bättre rustade för klimatförändringar

Ett skogsbruk som bedrivs hållbart är inte ett hot mot den svenska skogsnäringen – det är i själva verket en förutsättning för att svenska skogsprodukter ska kunna säljas.

Det är även viktigt att skogsägarna får möjlighet till fler inkomstkällor av sin skog, än att avverka och sälja till skogsindustrin. Skogens klimatnytta och biologiska mångfald behöver värderas och gynnas klokt.

Vi har under de senaste åren sett glädjande siffror gällande antalet ansökningar och antalet elever på våra Naturbruksgymnasier – en positiv utveckling både för regionen och skogen. Vi måste fortsätta arbeta för ett hållbart skogsbruk, det är avgörande både för skogsägare, den biologiska mångfalden och för alla som älskar skogen.

ANNONS

Tina Ehn (MP)

ledamot Naturbruksstyrelsen Västra Götalandsregionen