Landsbygdsturister behöver lika mycket cykelväg som storstadborna

Liberalerna: Dags att bygga ut cykelvägarna även i turistkommuner

ANNONS

Bensinskatten föreslås bli höjd vid årsskiftet 2019/2020. Vad ska denna ökade skatteintäkt användas till?

En tung motivering för höjd bensinskatt är, att detta ska leda till minskad bilåkning med minskade utsläpp av koldioxid som positiv följd för miljön. Om detta ska förverkligas krävs, att det finns alternativ för de dagliga transporterna.

I städer och större tätorter finns sådana alternativ med kollektivtrafik, till exempel tunnelbana och stadsbussar. På landsbygden med mindre tätorter saknas idag attraktiva alternativ.

Introduktion av elcyklar har subventionerats med motiveringen att dessa skulle kunna ersätta bilen. För närvarande är det troligare att elcykeln ersätter den vanliga cykeln. För att elcykeln ska bli ett alternativ till bilen krävs cykelvägar/cykelleder.

ANNONS

Använd de skattemedel som kommer in via höjd bensinskatt till utbyggnad av cykelvägar/cykelleder på landsbygd med mindre tätorter. En sådan utbyggnad skapar förutsättningar för dels mindre bilåkande med positiv miljöpåverkan som följd, dels bättre folkhälsa.

För några år sedan fördubblade Västra Götalandsregionen sitt tioårsanslag till cykelvägsutbyggnad. Men inte ledde det till cykelvägsutbyggnad på landsbygd eller i mindre tätorter. Varför inte?

Man använde sig av den så kallade Kågesonmodellen för prioriteringar. Denna modell prioriterar cykelvägsutbyggnad i områden där det bor flest människor, inte där det de facto saknas cykelvägar. Det har inneburit att städer som Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla har prioriterats, så att det inte blir något kvar till landsbygd och mindre tätorter, till exempel Sotenäs med Bovallstrand, Hunnebostrand, Kungshamn och Smögen.

Sotenäs kommun som stor turistkommun har under sommarhalvåret fler boende än de nämnda städerna. Detta faktum tar Kågesonsmodellen inte hänsyn till. Svaret från Västra Götalandsregionen har varit, att prioritet ett är så kallade vardagscykling, det vill säga till arbetet eller skolan, prioriet två: turistcykling.

Det är troligt att likande prioriteringar har gjorts över hela landet.

När nu staten kommer att få in betydande skattemedel via den höjda bensinskatten, är det rimligt, att dessa medel används till utbyggnad av cykelvägar/cykelleder på landsbygden och i mindre tätorter. Det kommer att vara väl använda ekonomiska resurser med positiv inverkan på både miljö och folkhälsa.

ANNONS

Den ökade bensinskatten bör öronmärkas för cykelvägsutbyggnad, med förtur till exempelvis landsbygdskommuner med högst 20 000 invånare. För att utnyttja dessa finansiella medel ska intresserade kommuner utarbeta en utvecklingsplan för cykelvägs-/cykelledsutbyggnad med kostnadsuppskattning och angivande av prioriterade sträckor.

Cykelvägsutbyggnad ska möjliggöra cykling mellan varje kommuns tätorter för cykling mellan bostad och arbete och mellan bostad och skola, så kallade vardagscykling. På så sätt möjliggörs minskad daglig bilåkning.

Dessutom ska turistcykling uppmuntras så att besökare väljer cykel i stället för bil mellan olika besöksmål.

Kenny Thärnström

Michael Sandberg

Liberalerna Sotenäs