Strandskyddet tenderar att vara striktare på landsbygd än i tätorter och skulle med mer flexibilitet även i Bohuslän både kunna bidra till utveckling och skydda höga naturvärden samt ge tillgång till stränder.
Strandskyddet tenderar att vara striktare på landsbygd än i tätorter och skulle med mer flexibilitet även i Bohuslän både kunna bidra till utveckling och skydda höga naturvärden samt ge tillgång till stränder.

Läs utredningen om strandskyddet mer noggrant

Inge Löfgrens svar på Centerpartiets debattartikel har mer att önska. Centerpartiet har presenterat fem konkreta förslag för att både möta klimatutmaningen och skapa tillväxt. Det handlar om att nationella satsningar på minusutsläpp, koldioxidlagring, EU-system för bonus för minusutsläpp, bygga ut elnätskapaciteten och bredda industriklivet med en riktad vätgassatsning.

ANNONS

Svar till

Inge Löfgren 20 februari

Inge bemöter inte något av dessa förslag, så jag antar att han tycker att de är bra. I stället lyfter han tre egna frågor varav en handlar om ett regeringsbeslut, snarare än Centerpartiets politik, samt två felaktiga påståenden om att Centerpartiet vill att ”skogen ska avverkas utan hänsyn” och ”strandskyddet ska bort”.

När det gäller skogsbruket har frihet under ansvar bidragit till att tillväxten i skogen är större än vad som brukas varje år. Det innebär att skog kan avverkas för att producera hållbara drivmedel och nya material för att ersätta fossila råvaror, dessa material innebär naturliga koldioxidsänkor, och träden som avverkas ersätts av nya träd som växer och binder ytterligare koldioxid.

ANNONS

Det är inte trots den privata äganderätten, det är tack vare den samma. Staten ska inte kunna tvinga mark- och skogsägare att avstå från att bruka sin skog, om staten inte kan ersätta dem direkt när de inför begränsningar.

När det gäller frågan om strandskyddet, så bör nog Inge Löfgren läsa utredningen mer noggrant. Det som strandskyddsutredningen föreslår är att anlagda vatten, såsom våtmarker och dammar, ska undantas helt från strandskyddet. Det skulle inte minst möjliggöra för många lantbrukare, som hittills dragit sig för att anlägga våtmark på grund av en oro att det förhindrar möjligheter att utveckla sin verksamhet i framtiden.

Enligt förslaget ska strandskyddet inte heller gälla vid små insjöar och vattendrag, vilket innebär viktiga lättnader inte minst i norra Sverige, där det finns kommuner med fler småsjöar än invånare. Arjeplog har exempelvis mer än tre gånger så många sjöar som invånare.

Strandskyddet tenderar att vara striktare på landsbygd än i tätorter och skulle med mer flexibilitet även i Bohuslän både kunna bidra till utveckling och skydda höga naturvärden samt ge tillgång till stränder är min uppfattning.

Fredrik Christensson (C)

riksdagsledamot Bohuslän