Det här är en idéskiss på hur den framtida laxodlingen i Sotenäs kommun kan se ut.
Det här är en idéskiss på hur den framtida laxodlingen i Sotenäs kommun kan se ut. Bild: Erland Pålsson

Laxodlingen i Sotenäs behöver granskas

Miljöpartiet: Helt orimligt att miljögranskningen blir färdig så snabbt som Quality Salmon vill.

ANNONS

Miljöpartiet de gröna ser problemen med den livsstil som vi har och den överkonsumtion av jordens resurser som sker. Vi behöver ställa om samhället och ändra vår konsumtion av livsmedel. En väg kan vara att ersätta vildfångad fisk från överutnyttjade hav med odlad fisk.

Det planeras en stor landbaserad laxodling i Sotenäs kommun. Kanske den största industriinvesteringen i Sverige. Ett projekt av den här storleken kräver noggrann granskning. Granskning ska göras av alla tre hållbarhetsdimensioner, ekonomiska, sociala och ekologiska.

Vad gäller de ekologiska dimensionerna kommer det att genomföras en granskning av ansökan om miljötillstånd för miljöfarlig verksamhet och troligtvis även vattenverksamhet. Därtill kommer naturinventering och landskapsanalys som ska ingå i detaljplanearbetet. Detaljplan och teknisk beskrivning ska bifogas miljöansökan. Allt detta kommer ta tid och måste få ta tid i en demokratisk process. Samråd ska genomföras för både detaljplanen och miljötillstånd. Grannar, myndigheter och organisationer ska få möjlighet att yttra sig och svaren ska behandlas i en redogörelse som bifogas ansökan. Quality Salmon Sotenäs AB vill starta byggnation redan första halvåret 2021, det är i mina ögon helt orimligt.

ANNONS

Vad gäller den ekonomiska dimensionen så krävs en mer omfattande granskning än vad som hittills har genomförts. Vad finns det för referenser från tidigare projekt och hur ser kreditvärdigheten ut? En industrietablering på 20 miljarder kräver ett stort insatskapital. Och redan innan det är aktuellt med byggstart krävs det stora summor. QS förpliktigat sig i arrendeavtalet att bekosta samtliga åtgärder som föranleds av detaljplanens genomförande. Nu ser det ut som om att kommunen kommer stå för dessa kostnader, vilket står i strid med vad som står i arrendeavtalet!

Vad gäller den sociala dimensionen, krävs det stora investeringar i bostäder och samhällsservice. Skola och barnomsorg behöver byggas ut kraftigt och Sotenäs kommun har inte idag utrymme till några större investeringar. Sotenäsbostäder AB kommer finansiera kommande bostadsbyggande med fastighetsförsäljningar med risk för omvandling till bostadsrätter. Fler arbetsplatser behövs men frågan är om Sotenäs kommun mäktar med en så stor etablering där det krävs en omfattande byggnation av bostäder med rimliga hyror.

Det finns stora möjligheter men även stora risker med etableringen av en stor laxodling och Miljöpartiet de gröna kommer fortsätta att bevaka och granska ärendet.

Yngve Johansson (MP)

Ledamot i kommunfullmäktige

Sotenäs

ANNONS