Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram uppskattas till 1,5 miljard kronor bara för Dalsland, varav 0,5 miljard berör jord- och skogsbruk, skriver C-politiker.
Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram uppskattas till 1,5 miljard kronor bara för Dalsland, varav 0,5 miljard berör jord- och skogsbruk, skriver C-politiker. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Miljardbelopp kan drabba lantbrukare och kommuner

Just nu pågår samråd kring Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram det område som omfattar i stort sett hela västra Sverige.

ANNONS

Åtgärdsprogrammet innehåller de åtgärder som ska vidtas under vattendirektivets sista cykel, under åren 2022–2027, och handlar om åtgärder för att bland annat minska övergödning, uppgradera avloppsanläggningar och åtgärda vandringshinder för fiskar med mera. Finansieringen av åtgärderna är dock högst oklar.

Om det föreslagna åtgärdsprogrammet fastställs i sin nuvarande form innebär det miljardbelopp för företagare och kommuner. Åtgärderna uppskattas till 1,5 miljard kronor bara för området Dalsland, varav drygt 0,5 miljard kronor berör jord- och skogsbruk. Enorma belopp som riskerar att drabba enskilda företagare, fastighetsägare och kommuner.

LÄS MER:Stora kostnader riskerar att hamna på bönderna

Vattenmyndigheten ska enligt gällande förordning besluta om mindre stränga kvalitetskrav för en viss vattenförekomst om det är omöjligt eller medför orimliga kostnader att uppnå de strängare kraven. Även regering och riksdag har i beslut fastställt att ”Ramdirektivets möjligheter till undantag och lägre ställda krav ska utnyttjas fullt ut”. Ansvarig myndighet har ändock lagt förslag till åtgärdsprogram som till stor del saknar denna typ av undantag.

ANNONS

När myndigheternas olika tolkningar och bedömningar får konsekvenser av denna art krävs politisk handlingskraft. Regeringen måste därför tydliggöra hur förordningen ska tillämpas samt säkerställa att Vattenmyndigheten följer riksdagens beslut.

Vårt vatten är den viktigaste resursen vi har och arbetet med att skydda och förbättra den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag är oerhört viktig. Det får dock inte innebära alltför dyra åtgärder med tveksam miljönytta eller att orimliga kostnader läggs på kommuner, lantbrukare och andra verksamhetsutövare så att andra mål som exempelvis livsmedelsstrategin eller mål för landsbygdspolitiken inte kan uppnås. Därför måste regeringen agera nu.

Kristina Yngwe (C)

ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Tobias Bernhardsson (C)

ordförande kommunstyrelsen Färgelanda

Morgan E Andersson (C)

ordförande kommunstyrelsen Mellerud

Martin Carling (C)

ordförande kommunstyrelsen Dals Ed

Per Jonsson (C)

2:e vice ordförande kommunstyrelsen Bengtsfors

Mats Andersson (C)

2:e vice ordförande kommunstyrelsen Vänersborg

Lars Ottosson (C)

kommunstyrelseledamot Åmål