Behövs det inte nytt drivmedel för sjöfarten i samklang med klimat- och miljökraven globalt? – en av fem frågor som Christer Ahlen menar att Miljöpartiet inte har besvarat gällande Preemraff.
Preemraffs hamn i Lysekil. Bild: Jonas Tobin

Miljöpartiet vägrar svara på några avgörande frågor

Nu upprepar Miljöpartiet texten på sitt plakat: Stoppa Preem. Måltavla är den här gången kommunfullmäktige i Lysekil. Den kommunala vetorätten ska användas som en kofot för att ompröva tidigare ställningstagande.

ANNONS

Replik till

Emma Nohrén och Maria Granberg, Miljöpartiet 7 september

Jag beklagar att företrädarna för Miljöpartiet har blivit så oresonliga – rent av dogmatiska. De tycks också sakna perspektiv på utvecklingen. Inga nyanser finns, och insikten är bortblåst om att hoten mot Parisavtalet kommer mer från andra håll än raffinaderiet i Lysekil.

Dessutom har de hittills vägrat svara på frågor som kanske skulle göra det möjligt att förstå deras plakat. Några av dem ställde jag redan för två månader sedan, och måste efter Emma Nohrén och Maria Granbergs debattinlägg upprepas:

• Ska Preem avbryta sin satsning på att utveckla ny teknik för att kapsla in och förvara koldioxid med stöd av bland annat Energimyndigheten?

ANNONS

• Betyder MP:s nej också ett nej till produktion av förnyelsebara drivmedel i storleksordningen 5 miljoner ton?

• Behövs det inte nytt drivmedel för sjöfarten i samklang med klimat- och miljökraven globalt?

• Varför hoppar MP bock över effekterna i användarledet som innebär att koldioxidutsläppen minskar dramatiskt?

• Har ni en annan och ny kunskap om Preems tillståndsansökan än Naturvårdsverket som har givit klartecken till utbyggnaden om än betingat av vissa villkor?

Det mest anmärkningsvärda är att Miljöpartiet inte svarar på de här frågorna.

Att teknikskiften tar tid vet vi som har perspektiv. På 1970-talet var budskapet: Vad ska väck – Barsebäck. Vad ska in – sol och vind. Barsebäck är avstängt. Under framför allt 2010-talet har sol- och vindkrafter fått sitt stora genombrott. Ny teknik gjorde att svavel försvann i biltankarna, och när oljan byttes ut som energikälla i våra bostäder.

När petrokemin genomförde sina miljardinvesteringar i Stenungsund hördes inte ett pip från MP. Inte heller då vi i Tekniska myndighetsnämnden försökte förmå dåvarande Hydro att upphöra med kvicksilver i sin produktion. MP:s röster hördes inte heller när SSAB:s skattesubventioner avslöjades. Varför?

Nu står vi inför ett nytt paradigmskifte, som redan pågår för fullt. Färdriktningen är utstakad: förnybart in – hållbart ut. Det bygger på att vi är pragmatiska, vidsynta och ständigt tar ny teknik i anspråk i klimatets och miljöns tjänst.

ANNONS

Jag konstaterar, enligt Naturvårdsverket, att raffinaderier som omfattas av EU:s system med utsläppsrätter minskade utsläppen av koldioxid med 21 procent mellan 2018 och 2019. Preem har, i linje med gällande mål, förklarat sig bli klimatneutrala om 20 år. Bolaget har också skrivit på regionens Klimatstrategi, och ingår i Klimatrådet.

Eller annorlunda uttryckt, som en ledarskribent skrev i Västsveriges största dagstidning i början av sommaren: ”Låt inte det bästa bli det godas fiende i fallet Preem”. Vad är då problemet?

Christer Ahlen (S)

ledamot i Miljönämnden i Västra Götalandsregionen