"I Västra Götaland har omkring 40 procent av företagen dragit ner på investeringarna det senaste halvåret. Det gäller alla branscher men störst skillnad märks i industrisektorn", skriver Rudolf Antoni och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv.
"I Västra Götaland har omkring 40 procent av företagen dragit ner på investeringarna det senaste halvåret. Det gäller alla branscher men störst skillnad märks i industrisektorn", skriver Rudolf Antoni och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv. Bild: Marcus Ericsson/TT

Minska krånglet och sänk skatten för våra företag

Företagen i Västra Götaland har sedan coronakrisens start kraftigt tvingats dra ner på sina investeringar. Svenskt Näringsliv har sedan i mars presenterat en rad förslag för att skydda i grunden livskraftiga företag och jobb från att slås ut under pandemin. Att regering och riksdag genomfört många av dem har gjort att covid-19 inte slagit ännu hårdare mot ekonomin.

ANNONS

Krisen är dock långt ifrån över. För åtskilliga är läget fortfarande nattsvart och för att de ska överleva krävs fortsatta krisåtgärder.

Men samtidigt måste vi få fart på både länet och hela Sverige igen. Vi behöver genomföra åtgärder som möjliggör en återhämtning, men också ta itu med strukturella ekonomiska problem som fanns redan före pandemin.

Därför presenterar Svenskt Näringsliv nu ett brett åtgärdspaket för att stärka investeringarna.

Vår senaste företagarpanel visar att näringslivets investeringar har fallit snabbare än under finanskrisen 2008 och 2009. En bild som SCB:s Investeringsenkät även bekräftar.

I Västra Götaland har omkring 40 procent av företagen dragit ner på investeringarna det senaste halvåret. Det gäller alla branscher men störst skillnad märks i industrisektorn. Och prognosen för det kommande halvåret visar att åtta av tio företag tror att investeringarna kommer att ligga kvar på samma nivå som idag eller minska ytterligare.

ANNONS

Om investeringarna inte höjs riskerar vi vår långsiktiga välståndsutveckling, men också att tappa fart i digitaliseringen, klimatomställningen och utvecklingen av företag i hela Sverige.

Lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen

Den svaga konjunkturen, osäkerhet om framtiden, men också skatter och en kostsam regelbörda, håller tillbaka investeringar.

Det måste bli mer attraktivt att bygga för framtiden. Vi riskerar annars att skapa en negativ spiral där otillräckliga investeringar hämmar produktivitetsutvecklingen, vilket får återverkningar på jobb, löner och vinster på både kort och lång sikt.

För att bryta utvecklingen föreslår vi:

• Stärk Sverige som kunskapsnation. De samlade investeringarna i forskning och utveckling bör öka med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent.

• Underlätta klimatomställningen. Det behövs ett väl fungerande elsystem om vi ska klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Det är också avgörande för företagens investeringsvilja. Men det svenska elsystemet befinner sig i kris.

• Frigör potentialen i digitalisering och AI. Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen.

• Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser. Investeringar och etableringar motverkas av ökande regelbörda och krångel.

• Sänk bolagsskatten. Bolagsskatten påverkar direkt mängden investeringar som genomförs. Den bör i ett första steg sänkas till 18 procent.

ANNONS

Våra förslag kan i stora delar genomföras omgående. De skulle öka framtidsinvesteringarna i näringslivet, förbättra konkurrenskraften och långsiktigt leda till bättre reallöner och ekonomisk tillväxt.

Rudolf Antoni

regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Jan-Olof Jacke

vd Svenskt Näringsliv