"Magasinen och en föreslagen ny restaurang, som blir mer än dubbelt så höga som dagens magasin, kommer helt att dominera den havsnära linjen och innebär ett abrupt slut för den välkända och omhuldade Mollösundsvyn."
"Magasinen och en föreslagen ny restaurang, som blir mer än dubbelt så höga som dagens magasin, kommer helt att dominera den havsnära linjen och innebär ett abrupt slut för den välkända och omhuldade Mollösundsvyn." Bild: Gustaf Östberg

Mollösund riskerar att förändras till oigenkännlighet

Vi som undertecknat det här öppna brevet/uppropet älskar Mollösund. Vi vill inte, som några hävdar, att Mollösund ska bli ett museum där ingenting får röras eller förändras. Det vi däremot värnar om är att det ”helhetsgrepp” som Orust kommun säger sig vilja ta om Mollösunds framtid ska bli så bra som möjligt.

ANNONS

Vi tycker att Orust kommuns ambition att möjliggöra för fler människor att bli åretruntboende i Mollösund och betala skatt i kommunen är bra och helt rimlig. Vi inser att för att det ska kunna ske krävs bostäder till vettiga priser, en mataffär som är öppen året om men framför allt fler jobb, och då tänker vi oss inte bara sommarberoende jobb inom restaurang, hotell och butik utan även verksamhet som är i gång året om. Frågan är i vilken utsträckning den nya detaljplanen är ett svar på det.

Att den planerade exploateringen av Galleberget, det enda i det närmaste helt orörda bergsområdet i Mollösund, är borta från den uppdaterade detaljplanen, vill vi se som ett tecken på att vi har politiker som är lyhörda för medborgarnas synpunkter och som vill värna en långsiktigt hållbar utveckling av Mollösund och Orust kommun.

ANNONS

LÄS MER:Så ska livet i Mollösund få ett ökat blodflöde

I det förslag som nu ligger på bordet finns fortfarande en del saker som oroar många. Det är framför allt följande två delar:

Höjden på nya magasinsbyggnader och restaurang. I dag bildar Mollösunds sjöbodar, magasin, bostadshus, kyrka och kvarn en harmonisk helhet, en silhuett som seglare och andra båtburna kommit att beundra och älska genom åren. Med detaljplanens förslag på drygt 14 meter höga magasins- och restaurangbyggnader, plus en siloliknande byggnad på 16,5 meter, kommer samhället att få en exceptionellt annorlunda ”skyline”. Magasinen och en föreslagen ny restaurang, som blir mer än dubbelt så höga som dagens magasin, kommer helt att dominera den havsnära linjen och innebär ett abrupt slut för den välkända och omhuldade Mollösundsvyn.

Att tillåta nybyggnation som så kraftigt avviker från övrig bebyggelse i Mollösund och som i den aktuella miljön i det närmaste är att betrakta som höghus, är inte bara en fråga om tycke och smak. Här handlar det i stället om att följa lagen och då specifikt vad plan- och bygglagen säger när det gäller att bygga i miljöer av stort kultur- och naturvärde. I den broschyr om att bygga varsamt i känsliga miljöer som kommunen själv tagit fram, skriver man bland annat att nytillskott ska utformas och placeras på ett sätt som är ”lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av god helhetsverkan”. Dessa befintliga värden måste alltså byggandet av nya hus och andra byggnadsverk förhålla sig till både vad gäller storlek och detaljutformning.

ANNONS

Det är inte helt lätt att utifrån detaljplanens kartor se framför sig exakt hur anmärkningsvärt höga de nya byggnaderna tillåts att bli enligt förslaget. För att du som politiker ska få ett så realistiskt beslutsunderlag som möjligt, anser vi att det så snart som möjligt måste tas fram visualiseringar som ger en mer rättvisande bild av hur de nya husen kommer att gestalta sig i förhållande till helheten.

LÄS MER:Omsorgen om Mollösund bara teoretiska floskler

Stigande havsnivåer och finansiering av höjda vägar, torg och andra allmänna utrymmen. För att skydda Mollösund inför en klimatförändrad framtid med stigande havsnivåer, beskriver detaljplanen hur vägar, torg och andra allmänna utrymmen kommer att behöva höjas. Gott så. Mindre bra är att det är Mollösunds alla fastighetsägare, genom Samfällighetsföreningen, som förväntas stå för kostnaderna. Vi anser att finansieringen måste vara ett ansvar för kommunen alternativt staten beroende på hur behoven av höjda marknivåer utvecklar sig i framtiden. Vi vill därför att detta ska ändras och tydligt framgå i detaljplanen.

Avslutningsvis hoppas vi att alla våra politiker ska vara fortsatt lyhörda för synpunkter och noggrant överväga den slutgiltiga detaljplanens förslag att förändra Mollösunds välkända silhuett till oigenkännlighet. Det är faktiskt inte mindre än en del av varumärket Orust som står på spel.

Kristina Larsson

ANNONS

Ann-Charlotte Schützer

Ann-Marie von Otter

Anne-Marie Ygge