"Sverigedemokraterna yrkade att begäran om driftsbidrag ska beviljas. Dessvärre fick vi endast stöd ifrån Centerpartiet", skriver företrädare för SD.
"Sverigedemokraterna yrkade att begäran om driftsbidrag ska beviljas. Dessvärre fick vi endast stöd ifrån Centerpartiet", skriver företrädare för SD. Bild: Heiko Junge

Oklart var UP står i frågan om vägbelysning i Lane

Bohusläningen publicerade en insändare som behandlade frågan om vägbelysning av riksväg 172 som går genom Lane samhälle. Mest överraskande är att den är författad av Uddevallapartiets Lars Olsson.

ANNONS

Replik till Lars Olsson (UP)

LÄS MER:Ljusa upp olycksdrabbade 172:an för invånare och bilister i Lane

Han framför ett sakligt och korrekt resonemang i frågan om vägbelysningen. Han landar därtill mest förnuftigt i slutsatsen att det vore rimligt att kommunen ekonomiskt stöttar Lane Fagerhults bygdegårdsförening med ett årligt bidrag för att hålla vägbelysning i drift. Då insändaren inte bara är undertecknad med namn, utan därtill också med partitillhörighet, riskerar dock läsarna att låta sig luras till att tro att Uddevallapartiet delar Lars slutsats och inställning i frågan. Så är inte fallet.

Frågan om driftsbidrag till vägbelysning har som nämndes i insändaren behandlats tidigare. Ansökan på 40 000 kronor avhandlades redan den 17 oktober 2019, det vill säga under den tid som UP ingick i den samverkansmajoritet som då styrde Uddevalla kommun. Lars partikollega Kent Andreasson (UP) yrkade då å partigruppens vägnar att Lane Fagerhult bygdegårdsförenings begäran om driftsbidrag ska avslås.

ANNONS

Sverigedemokraterna yrkade att begäran om driftsbidrag ska beviljas. Dessvärre fick vi endast stöd ifrån Centerpartiet, som vid denna tidpunkt ingick i samma samverkansmajoritet som UP själva, vilket i sammanhanget inte är helt oväsentligt. Då UP:s avslagsyrkande fick stöd från övriga partier kom också mest beklagligt bygdegårdsföreningens begäran att avslås. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet samt tillfogade protokollet skriftlig reservation enligt följande: Tillbringandet av ljus en mörk vinterkväll har stor betydelse för trafiksäkerheten och kommuninvånarnas upplevda trygghet i övrigt. Tryggheten för våra kommuninvånare är att betrakta som ett grundläggande behov och således finner vi beviljande av äskat driftbidrag som mest rimligt.

Sammanträdet är protokollfört och ärendet har diarienummer SBN 2019/0019. Det är förstås glädjande att enskild företrädare för UP så här i efterhand landat i slutsatsen att det faktiskt hade varit rimligt att bevilja bygdegårdsföreningens begäran om driftsbidrag, men det måste rimligen samtidigt upplysas om att UP:s partigemensamma hållning är den direkt motsatta. Det är som synes inte helt enkelt för kommuninvånarna att sätta sig in i var de politiska partierna står i olika frågor. Enskilda partiföreträdares utspel må vara lätta att snappa upp på såväl tidningens insändarsida som på sociala medier, men de måste alltid ställas i relation till hur de politiska partierna faktiskt röstat i de parlamentariska forum som partierna är invalda i. Det är nämligen där frågorna avgörs oberoende av enskilda partiföreträdares utspel.

ANNONS

Martin Pettersson (SD)

Mattias Forseng (SD)

John Alexandersson (SD)