Okunskapen tycks mer komma från er grupp

Svar på "Sotenäs politiker saknar kunskap om sina verksamheter".

ANNONS
|

Demokratiresans beskrivning av politikers kunskaper om Sotenäs kommuns olika verksamheterna känner Moderaterna inte igen. Kanske kan lite fakta ge en bättre bild av hur politiker arbetar med sina olika uppdrag i kommunen

1) I kommunens arvodesreglemente par 9:1 är det reglerat att alla politiker ges möjlighet att göra studiebesök, följa upp och inspektera (vid behov) verksamheten. Formerna kan variera för de olika styrelserna och nämnderna. Utbildningsnämnden har delat upp ansvarsområdena på fyra grupper (oberoende politisk hemvist) som besöker verksamheterna och träffar personal och rektorer, återrapportering till nämnd sker efter genomfört besök. Dessutom följer nämnden upp verksamheterna genom SKA dagar (systematiskt kvalitetsarbete) vid två tillfällen/år där företrädare rapporterar om mål, resultat och gör analyser med förslag till åtgärdsplaner (övriga nämnder och bolag genomför liknande genomlysningar av sina verksamheter).

ANNONS

2) Kommunen genomför fortlöpande utbildningar till politiker för att ge dem bra möjligheter/förutsättningar att genomföra sina uppdrag. Exempelvis har utbildningar om politiskt ledarskap, tillitsbaserat ledarskap, juridik, hot och våld genomförts de senaste åren. Introduktionsutbildning till nya kommunpolitiker genomförs inför varje ny mandatperiod

3) Efter genomfört kommunalval tillsätter/föreslår respektive parti sina ledamöter till de olika nämnderna utifrån kompetens, intresse och kunskap.

4) Att uttala sig om politikers kunskaper/avsaknad av kunskaper som ni gör känns inte genomtänkt eller respektfullt vilket en före detta andre vice ordförande i kommunfullmäktige borde fundera över.

5) För information - motion till kommunfullmäktige kan endast lämnas av partier som är representerade där.

Till sist: Okunskapen tycks mer komma från er grupp, att dra kollektiva slutsatser om politikers kunskaper i Sotenäs kommuns verksamheter är varken seriöst eller respektfullt.

För Moderaterna i Sotenäs

Roland Mattsson

Ordförande UN

Ragnhild Selstam

Ledamot UN

ANNONS