Länsstyrelsens beskrivning av det aktuella området gör att Quality Salmon enbart slösar sin tid på att försöka etablera laxodlingen i Sotenäs, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen.
Länsstyrelsens beskrivning av det aktuella området gör att Quality Salmon enbart slösar sin tid på att försöka etablera laxodlingen i Sotenäs, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen. Bild: Per Pixel Petersson

Omöjligt att ge laxodlingen miljötillstånd – varför slösa er tid?

Hur tänker de ansvariga i Sotenäs kommun när de erbjuder mark till Quality Salmon AB (QS) som vill uppföra en laxodling som kommer att bli en av de största industrianläggningarna i världen? Har de informerat exploatören om att det i princip bör vara omöjligt att få det miljötillstånd som krävs?

ANNONS

För att få ett miljötillstånd måste laxodlingsprojektet genomgå en prövning enligt svensk lagstiftning, framför allt Miljöbalken (MB), vars övergripande mål är att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Motstående intressen ska vägas noga mot varandra. Intressen har bland annat exploatören, samhället, kommunen, människor, natur- och kulturområdet, landskapsbilden, djur samt växter.

Det finns många frågor att beakta. Vid en relativ jämförelse kan det tyckas bättre med en laxodling på land än samma odling i havet eller jämfört med fortsatt utfiskning av fritt levande fisk. Det betyder inte automatiskt att det är bra med en sådan här anläggning i Sotenäs. Om man skulle komma fram till att det är angeläget för Sverige med en sådan här anläggning så är det inte troligt att Sotenäs är den bästa platsen. Det är nämligen så, enligt MB, att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Verksamheten måste kunna visa att det mellan flera möjliga alternativ, oavsett om just de själva har tillgång till dessa, inte finns mer lämpliga platser i Sverige.

ANNONS

Oavsett vad enskilda vill så har en avvägning mellan olika intressen redan bokstavligen gjorts i lagen till förmån för natur- och kulturvärdena

Den här insändaren avser att behandla en enskild aspekt som ensam i princip gör det omöjligt att ge tillstånd för en sådan här verksamhet i Sotenäs:

Bohusläns kust är enligt miljöbalken i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där.

En beskrivning av området, ett nationallandskap enligt 4 kap MB, har tagits fram av länsstyrelsen. De värden som finns i det här området kan vi känna oss glada över och vilja skydda. Men oavsett vad enskilda vill så har en avvägning mellan olika intressen redan bokstavligen gjorts i lagen till förmån för natur- och kulturvärdena. Vissa undantag finns som utveckling av det lokala näringslivet, men dit räknas knappast en nystartad norsk (QS), global/tysk (Siemens) exportindustri.

Laxodlingen har ingående beskrivits av lokal- och riksmedia. Storleken på industriområdet och byggnaderna, utbyggnaden av infrastruktur, det enorma behovet av nya bostäder, ökningen av trafiken både inom kommunen samt till och från E6:an samt slutligen anläggningens behov av vatten är häpnadsväckande. Vattenbehovet har gjort att man börjat fundera på en vattenledning från Vänern(!). Allt ger en uppenbar bild av att projektet, om det mot förmodan skulle bli av, helt skulle förändra de värden som vi vill värna om och som även lagstiftningen slår fast att de ska skyddas.

ANNONS

När länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen (troligen blir även Mark- och miljööverdomstolen involverad genom överklagande) ska göra sin bedömning ska de ha ett helhetsperspektiv på vad vi i Sverige tillsammans har beslutat är en lämplig utveckling för hela den bohuslänska kusten. De ska förutom den aktuella verksamheten samtidigt bedöma vad som händer om många ingrepp av samma sort tillåts längs kusten!

Utan att ta ställning till om det generellt är positivt med en sådan här anläggning eller inte så menar vi sammanfattningsvis att det, även om man enbart tar hänsyn till områdesskyddet, inte är möjligt att ge tillstånd för en verksamhet av det här slaget i Sotenäs.

Är ledningen för Quality Salmon informerad om hur svårt det kommer att vara att få miljötillstånd? Är det värt tiden ansökningsprocessen kommer att ta – tid som bolaget skulle kunna använda till mer realistiska projekt?

Lars Glimmerfors

Inge Löfgren

Lena Jarlöv

för Naturskyddsföreningen i Sotenäs, Lysekil-Munkedals respektive Tanums kommun

ANNONS