Otydlig argumentation skapar viss förvirring

Vilseledande att fokusera på nyttan med svavelrening när det verkliga problemet är de ökade koldioxidutsläppen" skriver den väldigt titulerade miljöpartisten Maria Granberg.

ANNONS

Svar till:

Maria Granberg (MP) 9 juli

OK om man är Fil. Dr., marin ekotoxikolog och expert på marin oljeförorening, men vad menar du i sak? Stoppa utbyggnaden för att minska utsläppen av växthusgaser? Men eftersom det är ett globalt problem och vi delar atmosfär med andra platser på klotet där samma produktion kommer att ske om investeringen i Lysekil stoppas, så blir det inte ens ett globalt nollsummespel. Så slarvigt och ovetenskapligt/ologiskt får man inte hantera viktiga miljöfrågor.

Att produktion till den genom svavelförbud skapade marknaden av ”renare” drivmedel kommer att ske på någon mindre nogräknad plats behöver vi inte tveka om. Det är den marknadsekonomiska djungelns lag som kommer att se till det. Vem som levererar oljan blir då en andrahandsfråga, men knappast en ickefråga för Lysekils framtid.

ANNONS

Du skriver själv: Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil handlar delvis om avsvavling av fartygsbränsle och är i linje med IMOs (internationella maritima organisationens) strängare krav på svavelutsläpp till luft från fartygstrafiken som träder i kraft 2020. Tycker du det är bra med strängare krav, eller? Jag undrar för sedan skriver du: Att huvudorsaken till den försurning som sker i världshaven beror på ökad koldioxidhalt i atmosfären. Det är säkert lika sant som att världshaven tagit upp cirka 30% av koldioxidutsläppen. Så långt värdefulla fakta, men sedan blir jag orolig för dig. Du skriver att svavel snabbt neutraliseras i havsvatten och därför inte förorsakar någon nämnvärd försurning på globalt plan. Spelar det ingen roll om fartygen när de lämnat Östersjön, Nordsjö och Engelska kanalen, (där det är förbjudet att köra på tjockolja, EU:s svaveldirektiv) släpper ut skiten i ”världshaven”. Med sk ”skrubbers” kan man köra svavelfritt där förbud finns och sedan ”löser” man det utanför förbudsgränserna.

Borde vara vetenskapligt bevisbart att det är negativt för klotet att förorena haven. Om inte, då kan man lägga ned kraven på sjöfarten och låta dem köra på tjockolja med utsläpp av svavel, partiklar.

I ett examensarbete vid Institutionen för sjöfart och marin teknik Chalmers tekniska högskola beskriver man problematiken: ”Svavelutsläpp från sjöfarten bidrar till försurning i miljön och skapar ohälsa bland människor. Regel 14 i MARPOL-konventionens sjätte bilaga (Annex VI) om en globalt striktare reglering av tillåten svavelhalt i marint bränsle börjar gälla från och med 2020 - dock med en eventuell uppskjutning av datumet till 2025 beroende på vad en undersökning gällande en analys av tillgång av regeltillåtet bränsle kommer fram till.” Ja just det tillgången.

ANNONS

Ja tillgången fixar sig, det löser sig som sagt. Eller så får man slopa kraven på renare bränsle. Vet inte men jag tycker att det inte är en dag för tidigt med skärpta krav på sjöfarten. Men om utsläppen av svavel och partiklar i världshaven är bagateller då får jag väl vika mig för expertisen.

Yngve Berlin (K)

Lysekil